مشخصات « پرسشنامه خود ناتوان سازی تحصیلی»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 25 سوالی
نوع فایل: word کد Prs100

نسخه اصلی خودناتوان سازی دارای 25 سوأل است. این ابزار توسط حیدری و همکاران (1388) روی یک نمونه 650نفری از دانشجویان کارشناسی دانشگاه های سراسری ایران اجرا شده و روایی سازه این مقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داده است که 23سوأل از مقیاس بر روی سه عامل(خلق منفی)، (تلاش) و (عذر تراشی) بار می شوند. بر اساس مبانی نظری، جمع نمره خلق منفی با نمره معکوس تلاش نشان دهنده ی (خودناتوان سازی رفتاری) و جمع نمره ی خلق منفی با (عذر تراشی) نشان دهنده ی (خودناتوان سازی ادعایی) است.