مشخصات « پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
تعداد سوال: 42 سوالی
نوع فایل: word کد Prs079

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی: این پرسشنامه شامل 9 مولفه به شرح جدول زیر می باشد: مولفه شماره سوالات توان 1، 3، 5، 6 شناخت شغل 7، 8، 9، 10 حمایت شغل 12، 14، 15، 16، 17، 18 انگیزش 19، 20، 22 بازخورد عملکرد 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 اعتبار تصمیمات 11، 21، 30 سازگاری کارکنان با عوامل طبیعی 13، 31، 32، 33 مشارکت 34، 35، 36، 37، 38 آموزش 2 ، 4، 39، 40، 41 و در مجموع شامل 41 ماده می باشد که هر ماده شامل مقیاس لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم می¬باشد. سنجش روایی و پایایی: روایی و پایایی این پرسشنامه توسط حسنعلی جاهد (1385) سنجیده شده است که برای سنجش روایی از روش بازآزمایی استفاده شده و برای سنجش پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزارspss ، ضریب پایایی به میزان 87/0 به دست آمده است.