مشخصات « پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز (agil) +روایی و پایایی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منابع: دارد
تعداد سوال: 28 سوالی
نوع فایل: word کد Prs031

این پرسشنامه که جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد، به وسیله پودساکف، مکنزي، مورمن و فيتر در سال 1990 ساخته شده و برای اولین بار توسط نعامی و شکرکن(1380) به فارسی ترجمه و استفاده گـــردیده است.

این ابزار حاوی 24 ماده می باشد و توسط سرپرست کارکنان تکمیل می گردد.

حیطه های این پرسشنامه عبارتند از: وظيفه شناسي (ماده هاي 1، 2، 3، 4، 5)، مردانگي (6، 7، 8، 9،10)، شرافت شهروندی(11، 12، 13، 14)، نوع دوستی (ماده هاي 15، 16، 17، 18، 19)، تواضع(20، 21، 22، 23، 24).

در مقابل هر ماده پنج گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم وجود دارد که به ترتیب نمرات 5، 4، 3، 2 ، 1 به آنها تعلق می گیرد (به جز سؤالات حیطه مردانگی که به صورت معکوس نمره گذاری می گردد).