مشخصات « پرسشنامه سنجش نگرش حرفه ای کارکنان»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 18 سوالی
نوع فایل: word کد Prs024

پايايي و روايي اين پرسشنامه در سال 2013 درمدرسه راهنمايي دولتي ناحيه مالاكاند خيبر پاختونخوا پاكستان توسط احمد اقبال (بخش آموزش دانشگاه مالاكاند پاكستان) و سعيد همدان (مدرسه تحقيقات آموزش از دانشگاه تكنولو‍ژ‍ي مالزيا) و زب آلام (بخش تحقيقات مديريت دانشگاه مالاكاند) و صيحت اله (بخش علوم كامپيوتر مالاكاند) و خليل الرحمان (دانشجوي دكتراي آموزش از دانشگاه لاهور پاكستان) به اثبات رسيده است.

اما در ادامه توسط محقق 18 سؤال انتخاب و تغييراتي در آن انجام داده است.

اين پرسشنامه 18 سوالي داراي يك مقياس پنج امتيازي:

( 1- خيلي موافقم 2– موافقم 3- نظري ندارم 4- مخالفم 5- خيلي مخالفم) از نوع ليكرت مي باشد .