مشخصات « هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمند »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 9 صفحه
نوع فایل: pdf کد POK14

به رغم افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه مشکلات سالمندی، هنوز بسیاری از افراد اختلال شناختی و کاهش پیش - رونده حافظه را بخشی از فرایند سالمندی بهنجار تلقی می کنند و آن را نتیجه طبیعی این فرایند و درمان ناپذیر میدانند؛ در حالی که امروزه به دلیل ارتقای دانش عصب - روانشناختی سالمندی و پیشرفت فناوریهای پزشکی می توان بین تغییرات بهنجار دوره سالمندی و تغییرات ناشی از فرایندهای آسیب زای مغزی افتراق 2000 ). دمانس یکی از اختلالات ، قائل شد (جکوئز 2 و جکسون