مشخصات « فرم مصاحبه تشخیصی باليني »
أيتم تستي: دارد
أيتم تشريحي: دارد
تعداد صفحه: 17 صفحه
نوع فایل: pdf کد POI25

آیا پدر یا مادر غیبت یا غیبت های طولانی از خانه به دلایل مختلف داشته اند ؟ آری نه در صورتی که پاسخ مثبت است ،به سوالات زیر جواب دهید : کدامیک از والدین غیبت داشته است؟ ........................ دلیل غیبت ........................ طول مدت غیبت......................... سن کودک در هنگام شروع غیبت....................... اثر آن بر کودک........................................................................................ آیا پدر و مادر دچار بیماری یا بیماری های طولانی شده اند ؟ آری نه در صورتی که پاسخ مثبت است ، به سوالات زیر پاسخ دهید : کدامیک از والدین دچار بیماری شده است ؟..................... نوع بیماری................... مدت آن ..................اثر آن بر کودک......................