مشخصات « پرسشنامه ولع هرویین »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 45 سوالی
نوع فایل: pdf کد POF16

41 اگر کمی مواد مخدر در اختیار من قرار داده شود، فورا آن را - مصرف خواهم کرد. 41 مصرف مواد مخدر در حال حاضر به من کمک خواهد کورد - که احساس افسردگی کمتری بکنم. 42 تمایل شدیدی به مصرف مواد مخدر را دارم. - 43 الان به راه هایی برای بدست آوردن موادمخدر فکر می کنم. - 44 الان به راحتی می توانم میوزان مصورف موادمخودر خوود را - کنترل کنم. 45 احساس می کنم در حال حاضور بتووانم در مقابول مصورف - موادمخدر مقاومت بکنم.