مشخصات « پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 35 سوالی
نوع فایل: pdf کد POF05

این ابزار خودگزارش دهی توسط نظری ) 1( ساخته شده است و به صورت لیکرتی نمرهگذاری میشود و در مورد مادههای مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد به هر یک از پاسخهای "کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم،کاملاً مخالفم" به ترتیب نمرههای 1،2،3،4،5 داده میشود و در مورد مادههای نامساعد یا نگرش منفی ،11 ،8 ،6 ،3 ،2 ، به اعتیاد، نمرهگذاری بهترتیب معکوس انجام میشود. به عبارت دیگر، در سوالات شماره 1 33 و 34 شیوه نمره گذاری به صورت زیر می باشد: