مشخصات « مقیاس پاسخ های نشخواری RRS»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 22 سوالی
نوع فایل: pdf کد POE07