مشخصات « پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 25 سوالی
نوع فایل: pdf کد POB23