مشخصات «  آزمون شخصیت نوع A و B (85سوالی) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 85 سوالی
نوع فایل: pdf کد PO21