مشخصات « پرسشنامه آزمون تعارضات زناشویی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 42 سوالی
نوع فایل: pdf کد PO13

نمره گذاری این ابزار به این صورت است که برای هر سوال پنج گزینه در نظر گرفته شده که به تناسب 1 تا 1 نمره به آنها اختصاص داده شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه 411 و حداقل آن 24 است. حداکثر نمره هر خرده مقیاس مساوی با تعداد سوالهای آن خرده مقیاس ضربدر 1 است. در این ابزار نمره بیشتر به معنی تعارض .) بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر است )ثنایی، 132