مشخصات « ابزار سنجش خودکشی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 26 سوالی
نوع فایل: pdf کد M20026