مشخصات « مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز – فرم والدین »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 48 سوالی
نوع فایل: word کد K20030

مقیاس کانرز دارای 48 گویه است که به وسیله والدین تکمیل می شود . والدین ، پاسخ های خود را بر اساس مقیاس 4 گزینه درجه بندی لیکرت نمره گذاری می کنند . صفر = اصلا صحیح نیست ، هرگز، به ندرت و 3= کاملا صحیح است ، اغلب اوقات ، تقریبا همیشه . 1- چیزها را می جود . 2- گستاخ است . 3- به دشواری با دیگران دوست می شود . 4- هیجان پذیر است .