مشخصات « پرسشنامه ذهنیت فلسفی فلیپ اسمیت »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 42 سوالی
نوع فایل: word کد D20015

منظور از میزان ذهنیت فلسفی در پژوهش حاضر، نمره ای است که فرد از پرسشنامه ذهنیت فلسفی مدیران که بر اساس مدل اسمیت و با اقتباس از کار تحقیقی سیف هاشمی (1382)ساخته شده است بدست می آورد.این پرسشنامه حاوی 42 سؤال است که ذهنیت فلسفی مدیران را در سه مقوله جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری مورد ارزیابی قرار می دهد..