مشخصات « پرسشنامه خود کارآمدی شرر »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 17 سوالی
نوع فایل: word کد D20006

پایایی این پرسش نامه در تحقیق انجام شده توسط مقیمی فام (1379، 141) 82%=a گزارش شده است و آلفای به دست آمده رضایت بخش می باشد. در تحقیق براتی (1375) ضریب پایایی این آزمون از طریق روش اسپیرمن – براون با طول برابر 76/0 و با طول نابرابر 76/0 و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر 76/0 به دست آمد. طباطبائی (1376) ضریب پایایی این آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 70% اعلام کرد. میزان پایایی این آزمون در تحقیق حاضر نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 74/0=a برآورده شده است. برای سنجش روایی سازه ای مقیاس خود کار آمدی، امتیاز به دست آمده توسط آنها اندازه های چندین ویژگی شخصیتی همبسته شده است.