مشخصات « پرسشنامه خودكارامدی كاريابی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 10 سوالی
نوع فایل: word کد B20028

پرسشنامه خودكارآمدي كاريابي : اين پرسشنامه توسط صالحي 1384 طي پژوهشي ساخته شده است كه شامل 10 سوال است كه هر سوال 5گزينه با نمره هاي 1 تا 5 دارد. نمره ها به صورت كاملا موافق=5 ، موافق=4 ، به طور متوسط موافق=3 ،مخالف =2 كاملا مخالف=1 مي باشد. اين پرسشنامه مقياس اعتماد به توانايي ها و قابليت هاي افراد را مورد سنجش قرار مي دهد.