مشخصات « پرسشنامه مقیاس اضطراب وجودی لارنس گود 32 ماده ای »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 32 سوالی
نوع فایل: word کد B20015

پرسشنامه اضطراب وجودی «لارنس گود » 32 ماده هر یک از جمله های زیر را بخوانید ، اگر جمله با آن چه احساس می کنید یا با آن چه باور دارید مطابقت کرد ، پاسخ "صحیح " به آن بدهید ، اما اگر با آن چه احساس می کنید یا باور دارید ، مطابقت نکرد به آن پاسخ "غلط" بدهید .