دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب امتحان اسپيل برگر

 پرسشنامه اضطراب امتحان اسپيل برگر اولین بار توسط انجمن روانپزشکی آمریکا مطرح شد که لینک دانلود رایگان این پرسشنامه در پایین آمده است.

اضطراب امتحان یک پدیده شایع در میان افراد .

دانش آموزان است که در میان انواع اضطراب های عمومی دسته بندی می شود.

این پرسشنامه 20 ماده دارد که واکنش های قبل، حین و بعد از امتحان را توصیف می کند.

هر آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار گزینه ای به هر ماده پاسخ می دهد.

این گزینه ها براساس مقادیر 1-2-3-4 نمره گذاری می شود.

گرفتن نمره بالا در این پرسشنامه نشان دهنده اضطراب امتحان بالا در فرد است.