مشخصات آزمون ارزش‌های شخصی (PVQ)
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال : 40
تعداد صفحه فایل : 9 صفحه
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد فایل: Prs258

تعداد زیادی ارزش وجود دارد و در هر کدام از آزمون‌هایی که دربارة ارزش‌ها وجود دارد تعدادی از آن‌ها را مد نظر قرار داده‌اند و مابقی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این مسأله در PVQ نیز وجود دارد و این آزمون نیز از طیف گستردة ارزش‌ها، 10 ارزش را مورد سنجش قرار می‌دهد که شامل ارزش‌های مذهبی، اجتماعی، مردمی، زیبایی شناسی، اقتصادی، دانش، لذّت جویانه، قدرت، وجهة خانوادگی و سلامتی می‌باشد. PVQ شامل 40 سوأل می‌باشد 3 گزینه ای می‌باشد. هر کدام از این گزینه ها مربوط به یکی از ارزش‌های 10 گانه می‌باشد که آزمودنی می‌بایست به ترتیب آن‌ها را اولویت بندی نماید بدین صورت که علامت تیک را برای اولویت اوّل، خالی (علامت نزدن) برای اولویت دوم و علامت ضربدر را برای اولویت سوم به کار ببرد. پس می‌توان این طور بیان نمود که در مجموع هر کدام از ارزش‌های 10 گانه به وسیله 12 گزینه مورد سنجش قرار می‌گیرد (شری و ورما،1994).