مشخصات آزمون اختلال بازی اینترنتی
روایی و پایایی : ندارد
خرده مقیاس ها : ندارد
نحوه نمره گذاری: ندارد
تعداد سوال : 20
تعداد صفحه فایل : 2 صفحه
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد فایل: Prs257

آزمون اختلال بازی اینترنتی-20 1. اغلب به علت بازی طولانی مدت،بی خوابی می کشم کاملامخالفم ⃝ مخالفم ⃝ نه موافق نه مخالف ⃝ موافق ⃝ کاملا موافقم ⃝ 2. هرگزباهدف دستیابی به احساس بهتر،بازی نمی کنم. کاملامخالفم ⃝ مخالفم ⃝ نه موافق نه مخالف ⃝ موافق ⃝ کاملا موافقم ⃝ 3. به صورت قابل تحملی،مدت زمان بازی کردنم در سال اخیر را افزایش داده ام. کاملامخالفم ⃝ مخالفم ⃝ نه موافق نه مخالف ⃝ موافق ⃝ کاملا موافقم ⃝ 4. زمانی که بازی نمی کنم،احساس تحریک پذیری بیشتری می کنم. کاملامخالفم ⃝ مخالفم ⃝ نه موافق نه مخالف ⃝ موافق ⃝ کاملا موافقم ⃝ 5. به علت بازی کردن،علاقه ام به سایر سرگرمی ها را از دست داده ام. کاملامخالفم ⃝ مخالفم ⃝ نه موافق نه مخالف ⃝ موافق ⃝ کاملا موافقم ⃝