مشخصات پرسشنامه مزاج و سوء مزاج احمدی
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال : 16
تعداد صفحه فایل : 3 صفحه
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد فایل: Prs256

برای ساخت پرسشنامه مزاج و سوءمزاج، ابتدا با بررسی متون، پرسشنامه ای با 48 گویه که 10 عامل مزاج جبلی را داشت طراحی شد. سپس روایی محتوا، هماهنگی درونی و تحلیل عاملی اندازه گیری شده و توسط نرم افزار spss 16محاسبه و تحلیل گردید. روایی محتوی با استفاده از نظر اساتید مجرّب (باتخصّص های طبّ سنّتی، اپیدمیولوژی، تغذیه و پوست) با محاسبه ضریب روایی و کسب حداقل توافق 70% (روایی خوب) از مجموع نظرات متخصصین تعیین شد.