مشخصات پرسشنامه سنجش مزاج جبلّی
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال : 33
تعداد صفحه فایل : 3 صفحه
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد فایل: Prs255

پرسشنامه سنجش مزاج جبلّی در ده طبقه قرار دارد و هرکدام از این طبقات (بین یک تا یازده سؤال)، یکی از اجناس ده گانه مزاج جبلّی را بررسی می نماید. هرکدام از اجناس ده گانه، دارای دو قسمت کیفیت فاعله (گرمی و سردی) و کیفیت منفعله (تری و خشکی) می باشد. بدین ترتیب، یک فرد می تواند در هرکدام از اجناس عشره، در بخش کیفیت فاعله، یکی از سه حالت گرم، معتدل و یا سرد را دارا باشد. در بخش کیفیت منفعله نیز یکی از این سه حالت تر، معتدل و خشک متصوّر است. این سؤالات وضعیت کلی فرد از نظر چاقی و لاغری، مو، رنگ بدن، قدرت اعضای بدن ( قلب، کبد، رحم)، خواب و بیداری، مواد زائد خارج شده از بدن، را می سنجد.