مشخصات پرسشنامه توان خودمراقبتی (SCI)
روایی و پایایی : دارد
خرده مقیاس ها : دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال : 40
تعداد صفحه فایل : 4 صفحه
نوع فایل: Word قابل ویرایش
کد فایل: Prs254

پرسش نامه 40موردی SCI مربوط به بررسی توان خودمراقبتی به منظور تعیین وضعیت عملکرد شناختی و نگرش بیمار نسبت به توان خودمراقبتی اش در بیماری های جسمی از قبیل آرتریت روماتوئید میباشد. میباشد این پرسش نامه در سال 1985 توسط ویور ساخته شد و سپس توسط گِدِن و تایلور در سال 1991 تکمیل شد. و توسط لوکارینن و هنتینن در سال 1997 و تکم در سال 2007 اصلاح و استفاده گردید. .این پرسش نامه از 40 عبارت تشکیل شده است. نحوه امتیاز دهی بر اساس مقیاس لیکرت 6 تایی می باشد که به همه عبارات از 1 ( کاملا موافقم ) تا 6 (کاملا مخالفم ) امتیاز تعلق میگیرد..امتیازات 240-40 میباشد.