موضوع فایل: دانلود نمونه نقد یک مقاله فارسی علمی پژوهشی و یک مقاله isi روانشناسی
 
موضوع مقاله علمی پژوهشی: اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی - آموزشی بر سبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری
موضوع مقاله لاتین isi : تاثیر برنامه آموزش ارزش ها بر رشد اجتماعی کودکان 6-5/5 سال: مهارت های اجتماعی، رشد روانی-اجتماعی و مهارت های حل مساله اجتماعی
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 35 صفحه
نوع فایل: word شماره 1
برای دانلود فایل نقد مقاله به ادامه مطلب بروید...

...

6. برنامه مداخله روانی-آموزشی

در این پژوهش برنامه روانی- آموزشی براساس رویکرد روان شناسی مثبت گرا و رویکردهای رفتاری-شناختی طراحی شده بود. بعد از اینکه برنامه را طراحی کردند به منظور ارزیابی روایی آن آن را به مدت 5 جلسه به صورت آزمایشی بر روی دانش آموزان ناتوانی یادگیری اجرا نمودند.

از اینکه پژوهشگر آمده با توجه به متغیر وابسته در پژوهش حاضر که همان سبک تبیین می باشد از رویکرد روان شناسی مثبت نگر استفاده نموده است و با رویکرد رفتاری و شناختی تلفیق نموده یک نوآوری و نقطه قوت برای پژوهش محسوب می شود.

بعد از اجرای مقدماتی محققان برنامه را به مدت 10 جلسه 60 دقیقه ای بر روی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری اجرا نمودند. پژوهشگران سعی نمودند که رویکردABC را به همراه سبک های تبیین به دانش آموزن ناتوانی یادگیری آموزش دهند.

7. روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها با دو روش آماری :

الف)آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد)

ب) آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) در ضمن برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزار spss استفاده شده است.

1 جدول برای آمار توصیفی و یک جدول برای آمار استنباطی آورده است. در قسمت آمار توصیفی کمینه و بیشینه نمرات ذکر نشده است.

قبل از اینکه داده ها را با استفاده از روش پارامتریک (تحلیل کواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند مفرضه های این آزمون را آورده است مانند همگنی شیب رگرسیون، آزمون لوین که نشان داده است از این مفروضه ها تخطی نکرده است.

از آنجا که تفاوت فاحشی بین پس آزمون دو گروه دیده می شود تحلیل پژوهشگر مبنی بر معنی دار بودن تفاوت ها منطقی به نظر می رسد (رد فرض صفر) .

نتایج نشان داد که برنامه تلفیقی روانی آموزشی بر سبک تبیین دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری تاثیر مثبت دارد.