تلاش های محقق در تحقیق بیشتر روی متغیر وابسته متمرکز است. هدف، توصیف یا پیش بینی تغییرپذیری متغیر وابسته است. در این تحقیق متغیر وابسته توسعه محصولات جدید است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید (مورد مطالعه شرکت های ... )

سال نگارش:
جدید
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
35 صفحه
شماره:
411


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

متغیرهای تحقیق متغیر وابسته : تلاش های محقق در تحقیق بیشتر روی متغیر وابسته متمرکز است. هدف، توصیف یا پیش بینی تغییرپذیری متغیر وابسته است. در این تحقیق متغیر وابسته توسعه محصولات جدید است. متغیر مستقل : در این تحقیق پنج متغیر مستقل در نظر گرفته شده که تأثیر آن ها بر متغیر وابسته بررسی می شود. این متغیرها شامل تیم توسعه محصول وعامل تکنولوژی و نوآوری و بازاریابی ونرم افزار بوریا هستند. 

جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. از آنجا که جوامع آماری معمولاً از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققان نمی توانند به تمام آن ها مراجعه کنند؛ بنابراین ناگزیرند به انتخاب جمعی از آن ها و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفا کنند( حافظ نیا، 1377 : 121-120).

جامعه مجموعه ای از اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود (روش تحقیق،دلاور). معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت ( صفت های )آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری در این تحقیق شامل شرکت ها ی فرش شهرک صنعتی آران و بیدگل است که تعداد آنها 231 شرکت فعال می باشد. به دلیل اینکه یکی از فرضیات درباره نرم افزار طراحی فرش بوریا بوده است و از 231 شرکت موجود،144 شرکت از این نرم افزار استفاده می کردند جامعه آماری را 144 شرکت در نظر گرفتیم 

ابزار جمع آوری داده های تحقیق در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز جمع آوری اطلاعات و استفاده از دیدگاهها و نگرش کارشناسان صنعت فرش از پرسشنامه استفاده شده است. پس از مطالعه و تحقیق گسترده، اظهار نظر کارشناسان و با توجه به پرسشنامه های موجود قبلی و همچنین مطالعات و بررسی های انجام شده در ادبیات موضوعی، تعداد 36 سوال طراحی گردید. همچنین سؤوالات جمعیت شناختی در ابتدای پرسشنامه گنجانده شد.

در این پرسشنامه هریک از سوالات که همان متغیرهای مستقل می باشند به فرضیه ای در تحقیق باز می گردند. همان طور که در کلیات ذکر شد در این تحقیق پنج فرضیه مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از: