پس از مشاوره با استاد راهنما موضوعات پیشنهادی پژوهش به ایشان ارائه شد و در نهایت مقرر گردید تا پژوهش درباره عنوان « بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر تنظیم هیجان و خودمهارگری کودکان مبتلا به بیش فعالی/نقص توجه» آغاز گردد. پروپوزال و طرح پیشنهاده تحقیق به شورای گروه ارائه شد و پس از تصویب مطالعات اولیه پیرامون موضوع از سوی پژوهشگر شروع شد. در فصل اول کلیات تحقیق و پژوهش ارائه گردید و در فصل دوم ادبیات تحقیق و مبانی نظری و همچنین پیشینه پژوهش از طریق رجوع به منابع دست اول و مقالات و کتب مختلف از طریق کتابخانه و منابع مجازی و اینترنتی مورد مطالعه و تدوین قرار گرفت. در زمینه کار میدانی تحقیق بعد از انتخاب آزمودنی ها، آنها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل (X) (آموزش فرزندپروری مثبت)، آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله پیش آزمون (تنظیم هیجان و خودمهارگری) مورد اندازه گیری قرار گرفتند، و گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (آموزش فرزندپروری مثبت) قرار گرفت و در گروه کنترل متغیر مستقل(آموزش فرزندپروری مثبت) اجرا نشد. در پایان، متغیر وابسته (تنظیم هیجان و خودمهارگری) در هر دو گروه به وسیله پس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفت و در فصل سوم گردآوری شد. روش نمونه گیری به شیوه در دسترس بود. به اين صورت که از بين کودکان مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه که به مراکز مشاوره شهر اهواز مراجعه کردند تعداد 30 کودکی که در تنظیم هیجان و خودمهارگری دارای مشکل بودند انتخاب و از والدین آنها دعوت شد تا در پژوهش شرکت نمایند آنها به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش(15 نفر) و کنترل (15 نفر) جايگزين شدند. براساس ابزارهی تحقیق که به تفصیل در فصل سوم معرفی شد و مورد بحث قرار گرفت ؛ بعد از انتخاب نمونه و جایگزینی آنها در دو گروه آزمایش و کنترل گروه آزمایش تحت 8 جلسه 2 ساعته (هفته ای یک جلسه) تحت آموزش فرزندپروری مثبت براساس بسته آموزشی ساندرز (1993) قرار می گیرند؛ که شرح اجرای جلسات آموزشی فرزند پروری مثبت گروهی در فصل سوم آمده است. بعد از انتخاب مرکز مورد نظر و هماهنگی با مدیر آنجا از تمامی مادرانی که واجد شرایط برای شرکت در پژوهش بودند دعوت به عمل آمد که در پژوهش شرکت نمایند. قبل از اجرای پژوهش، هدف از انجام پژوهش برای آنها توضیح داده شد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها، تعداد 30 نفر ازمادران انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 15 تایی تقسیم شدند. گروه آزمایشی برنامة فرزندپروري مثبت را در 8 جلسه 2 ساعته در ماههای فروردین و اردیبهشت 1396 دریافت کردند. بعد از نهایی کردن داده ها اقدام به تجزیه و تحلیل آماری و تنظیم گزارش خواهد شد.