انتخاب موضوع جهت شروع به نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی محیط تابع قوانین و مقررات علمی تحقیق است.

 مطلب زیر را مطالعه کنید شاید موضوعی به ذهنتان برسد:
دستگاه کناری (لیمبیک): پیرامون هسته ی مرکزی مغز چند ساختار است که مجموعاً دستگاه کناری نام دارد. روابط متقابلی با هیپوتالاموس دارد، نظارت هایی بر رفتارهای غریزی دارد جانورانی که دستگاه کفاری آن ها ابتدایی است مانند خزندگان و ماهی ها تغذیه، محله، گریز از خطر و جفت گیری به صورت رفتارهای قالبی انجام می شود. اما در پستانداران احتمالاً بعضیاز الگوهای غریزی را بازداری می کند و جانور انعطاف پذیرتر و سازگارتراست.

هیپوکامپ: بخشی از دستگاه کناری است که به آن دم اسب نیز گفته می شودو نقش ویژه ایی در حافظه دارد و برداشتن آن یا آسیب به آن نقش حساس آن را در ذخیره سازی رویدادهای تازه در قالب خاطرات پایدار نشان می دهند. تصویر مغز زنده:

1ـ روش های کامپیوتری پیچیده CT, CAT الف: امکان اندازه گیری از صدها هزار مقطع گوناگون را از مغز فراهم می آورد.ب: امکان فراهم آوردن تصویری مبتنی بر برش چند مقطعی از مغز Tomograply در زبان یونانی Tomo به معنای برش می باشد.

2ـ روش MRI (ام آر آی) الف: به کمک میدان مغناطیسی کامپیوتر و امواج رادیویی تصویری از مغز فراهم می آورد. ب: در مقطع نگاری سی تی اسکن عمل می شود. ج: به علت تشدید مغناطیسی هسته ای روش MRIنامیده اند که به این طریق تغییرات ناشی از تپش های رادیویی در میزان انرژی هسته ای اتم هیدروژن بدن اندازه گیری می شود. د: در تشخیص بیماری های مغز و نخاع دقیق تر عمل می کند. ه: می تواند ویژگی های شاخص تصلب چندگانه (مالتییل اسکلروز) را نشان دهد. ح: به کمک آن به شناسایی ناهنجاری نخاع و پایه ی مغز نظر وجود سیلک های فتقی غده، کژ شکل های مادرزایی می پردازند.

3ـ روش پوزیترون PET الف: برخی اطلاعات اضافی نیز به دست می دهد. ب: مبنای این روش نیاز یافته های بدن به انرژی جهت اجرای فرایندهای سوخت و سازی است. منبع اصلی انرژی یاخته های عصبی مغز نیر قند است که از خون کسب می شود. ج: روش بسیار حساسی برای ردیابی ماده ی رادیواکتیو است. د: همچون دستگاه شمارشگر گیگر عمل می کند. ه: به مغزنگاری گسیل پوزیترون نامیده شده است. ح: به کمک آن می توان چند نوع اختلال از قبیل صرع، خون باختگی، غده ی مغزی و نا مغز را شناسایی کرد. د: به کمک آن می توان مناطقی از مغز که در جریان فعالیت های عالی ذهن است را شناسایی کرد.