مروری بر پیشینه تحقیق و مبانی نظری

پس از انتخاب موضوع و عنوانی برای تحقیق باید یک پرسش اساسی در بخش بیان مسئله مطرح شود. به گونه ایی همه ی کوشش محقق پاسخ گویی به آن پرسش باشد .

محقق برای پاسخ گویی به این پرسش ابتدا باید یافته های تحقیقات و پایان نامه های انجام شده نتایج مقاله های منتشر شده و مطالب عنوان شده در کتب مختلف را به دقت مطالعه کند .

این کار به سه دلیل ضروریست :

دلیل اول اینکه از تحقیق و مطالعه ی تکراری جلوگیری می شود چون ممکن است در موضوع انتخابی شما فرد دیگری تحقیقی جامع انجام داده باشد .

دلیل دوم با آگاهی از نتایج دیگران می توان مولفه ها و مشخصه های دیگری در تحقیق مشخص نمود

و سوم به کمک آنها در راستای پرسش اصلی ، پرسش هایی را انتخاب کرده و از آن برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق استفاده نمود .

نمونه مبانی نظری پایان نامه روانشناسی