نشان دادن اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق برای نوشتن پروپوزال ضروری است.

اجرای هر طرح پژوهشی چه با هدف آموزشی و چه با هدف کاربردی ، بسته به نحوه ی نوشتن پروپوزال ، باید به طور دقیق اهمیت ، ضرورت آن با مدارک و ارجاع مناسب و کافی به منابع بیان گردد تا اساتید بتوانند با بررسی آن را تصویب نمایند.

بنابراین دانشجو باید پروپوزال را طوری تهیه کند که اولا نشان دهد موضوع انتخابی او با اهمیت است و ثانیا انجام این تحقیق با توجه به شرایط مختلف زمانی ، مکانی و غیره لازم و ضروری است .

نمونه اهمیت و ضرورت تحقیق در پروپوزال و پایان نامه