با انجام مشاوره با موضوعات جدید پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره شغلی آشنا شوید .

در انتخاب موضوع پروپوزال از سوی افراد دیگر مانند موسسات اینترنتی فعال در این زمینه باید نکته ی مهمی مد نظر قرار بگیرد و آن زمینه ی مطالعاتی استاد راهنمای دانشجو می باشد .

موضوع انتخابی باید با تخصص استاد راهنما هماهنگی داشته باشد تا در ادامه ی کار ، استاد دانشجو بتواند راهنمایی های لازم را در اختیار وی قرار دهد .

ما در این سایت بعد از مشاوره با دانشجو و با توجه به معیار های او موضوعات جدید پژوهشی را به وی معرفی می نماییم .