مشاوره موضوع برای پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک در این مرکز انجام می شود.

روانشناسی بالینی کودک به دلیل ارتباط با دنیای کودکان رشته بسیار مهمی می باشد.

دانشجویان در انتخاب موضوع مناسب دچار مشکلات فراوانی می شوند زیرا با تمام موضوعات مربوط به رشته خود آشنایی ندارند و فکر خود را محدود به موضوعات تکراری و کلیشه می کنند.

مشاورین ما سال هاست که در حوزه انتخاب موضوع پروپوزال فعال می باشند و نتایج درخشانی را کسب کرده اند.

ما با مشاوره دادن به دانشجویان روانشناسی بالینی کودک آن ها را در انتخاب موضوع مناسب راهنمایی می کنیم.

انتخاب موضوع پروپوزال پایان نامه نویسی ارشد روانشناسی