01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

چگونگی و نحوه نوشتن فرضیه تحقیق در پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی از جمله مشکلات دانشجویان عزیز می باشد.در ادامه شرایط فرضیه تحقیق و نیز نمونه ای از فرضیه پروپوزال روانشناسی آمده است.

فرضیه تحقیق چیست؟

فرضیه عبارتست از حدس یا گمان محقق دربارۀ روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه به مجموعه اعمالی گفته می شود که به کمک آن روابط بین متغیرهای پژوهشی به توبل آزمایش گذاشته می شود و براساس آن روابط آزمون شده با درجه ای از اطمینان تأیید یا رد می شود.

در آزمون فرضیه هدف ممکن است تعیین اختلاف بین متغیرهای پژوهشی باشد نه همبستگی بین آن ها، تفاوت میان این دو در مثال ریزآورده شده است.

پسران نگرش بهتری نسبت به دختران به درس جغرافیا دارند:

ظاهراً این پژوهشگر به دنبال اختلاف میان دو گروه است اما یک بررسی نشان می دهد که او عملاً تلاش می کند همبستگی بین متغیری به نام جنس و نگرش نسبت به جغرافیا را پیدا کند.

در بیشتر تحقیقاتی که در علوم تربیتی انجام می شوند از روش فرض قیاسی استفاده می شود در این روش آزمون آماری برای آزمون یک فرضیه صورت بندی شده بکار برده می شود و برای این که معین کنیم بین متغیرها اختلاف معنادار وجود دارد یا نه فرضیه به صورت صفر بیانی می شود تا رد یا تأیید آن میزان اختلاف یا ارتباط بین متغیرها را تا صفر برآورد کند.

علاوه بر این فرضیه مشخص می کند که اختلاف مشاهده شده کمتر یا بیشتر از صفر است با استفاده از فرضیه صفر می توان تعیین کرد که رابطه یا اختلاف بین متغیرها ناشی از خطای نمونه گیری است یا نه.

شرایط فرضیه تحقیق:

1ـ فرضیه بایستی آزمون پذیر باشد:

فرضیه بایستی به نحوی بیان شود که نشان دهندۀ تفاوت یا ارتباط بین متغیرهای مورد اندازه گیری باشد. به عبارت دیگر فرضیه ای آزمون پذیر است که در ان متغیرهای قابل اندازه گیری به هم مربوط شده باشند و برای این عمل بایستی ابزار مناسب موجود باشد تا امکان جمع آوری داده ها فراهم باشد.

2ـ فرضیه باید همبستگی یا رابطه بین متغیرها را بیان کند:

در تحقیقات همبستگی که در آن برای هر عضو اطلاعاتی از دو یا چند متغیر جمع آوری می شود و پس میزان همبستگی اطلاعات گردآوری شده محاسبه می شود فرضیه بایستی جهت دارد مستقیم بیان شود.

3ـ فرضیه بایستی با نظریه ای مرتبط باشند:

در شرایطی که فرضیه برپایه نظریه های موجود استوار باشد نقش عمده ای در کسب دانش خواهد داشت. بدین دلیل پژوهشگر باید دلایلی مستند و مبتنی بر مبانی نظری داشته باشد که نشان دهد فرضیه او ارزش آزمون را دارد. محقق بعد از مطالعۀ منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق اطلاعات کافی و لازم با موضوع مورد نیاز خود کسب می کند و به طورکلی فرضیه نبایستی با دانش موجود در اکثر پژوهش های گذشته در تضاد باشد.

4ـ فرضیه باید دقیق و روشن باشد:

هر گاه فرضیه روشن، دقیق و مختصر بیان شود هم درک آن برای خواننده آسان است و هم آزمون آن برای محقق ساده تر است. آزمودن فرضیه های چندگانه مستلزم بدست آوردن همبستگی های گوناگون است که خود این امر در خیلی از موارد دشوار است و ممکن است به ابهام و ترکیب دو بینش متعارض منجر شود.

5ـ فرضیه بایستی فارغ از مفاهیم ارزشی و اخلاقی باشد:

در علم برای قضاوت های ارزشی و اخلاقی نیست و مسأله علمی یک مسأله اخلاقی نست بنابراین در تدوین فرضیه نبایستی از مفاهیم ارزشی و اخلاقی استفاده کرد.

6ـ فرضیه بایددقیق و اختصاصی باشد:

فرضیه بایستی کلیه عملیات و پیش بینی های لازم را به طور اختصاصی و دقیق توصیف کند. تخصصی بودن فرضیه به ما امکان می دهد تا از بکارگیری شواهد تصادفی در تدوین فرضیه دوری کنیم. جزئی سازی فرضیه تا آن جا ادامه پیدا می کند که اهمیت آن کاهش پیدا نکند.

نمونه فرضیه در پروپوزال روانشناسی:

1. آموزش مهارت حل مساله موجب کاهش خشم خانمهای متاهل می شود.

2. آموزش مهارت حل مساله موجب افزایش عزت نفس خانمهای متاهل می شود.

 

 

برای مشاهده نمونه فرضیه های بیشتر در پروپوزال روانشناسی نمونه های زیر پیشنهاد می شود.

پروپوزال هایی که برای فروش گذاشته ایم با دقت بسیار بالا و کیفیت بی نظیر برای آموزش دانشجویان نوشته شده است.

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 1)                                                                  دانلود نمونه پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 2)                                                                  دانلود پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 3)                                                                  پروپوزال آماده روش تحقیق روانشناسی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 4)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 5)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 6)

دانلود پروپوزال آماده مشاوره (شماره 7)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 8)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 9)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 10)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 11)

دانلود نمونه پروپوزال مشاوره (شماره 12)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 13)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده پرستاری (شماره 14)

 دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 15)

خرید پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 16)

نمونه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 17)

دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 18)

پروپوزال آماده روانشناسی بالینی (شماره 19)

دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 20)

دانلود پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 21)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی صنعتی سازمانی (شماره 22)

فروش پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 23)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (شماره 24)

خرید اینترنتی پروپوزال روانشناسی (شماره 25)

خرید اینترنتی پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 26)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی تربیتی (شماره 27)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 28)

نمونه یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 29)

یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 30)

پروپوزال آماده رشته روانشناسی ی (شماره 31)

دانلود یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 32)

یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 33)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 34)

خرید نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 35)

خرید پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 36)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 37)

دانلود نمونه پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 38)

یک پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 39)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 40)

دانلود پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 41)

خرید پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 42)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 43)

دانلود نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 44)

پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (شماره 45)

نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 46)

دانلود پروپوزال با موضوع روانشناسی (شماره 47)

خرید پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 48)

نمونه پروپوزال کامل شده رشته روانشناسی (شماره 49)

خرید پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (50)

 پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 51)

پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (شماره 52)

نمونه پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 53)

یک نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 54)

خرید پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 55)


مشاوره و انجام پروپوزال، پايان نامه ، پروژه و تحلیل آماری با spss:
مشاور:علی محمدی
شماره تماس: 09011853901
ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانلود یکجای 15 پروپوزال

روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره و مدیریت و حسابداری

 

فروش ویژه نمونه پروپوزال آماده ارشد
 
بسته های 15 تایی پروپوزال جدید سال 95 رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره و مدیریت و ...
 
قیمت هر بسته 15 تایی پروپوزال های روانشناسی فقط 28000 تومان
قیمت هر بسته 15 تایی پروپوزال های مدیریت فقط 26000 تومان

شاید این فرصت هیچ وقت دیگر تکرار نشود.
 
روش خرید:

در ادامه چندین بسته عرضه شده است که هر بسته 15 فایل پروپوزال جدید سال 95 در خود دارد.

ببینید شماره  فایل یا فایل های مورد نظر شما در کدام بسته قرار دارد ؟ همان بسته را بخرید.

 

بخش اول : ویژه رشته های روانشناسی هر مجموعه 28000 تومان

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت اول) - شماره 1 تا 15

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت دوم) - شماره 16 تا 30

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت سوم) - شماره 31 تا 45

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت چهارم) - شماره 46 تا 60

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت پنجم) - شماره 61 تا 75

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت ششم) - شماره 76 تا 90

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت هفتم) - شماره 91 تا 105

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت هشتم) - شماره 106 تا 120

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت نهم) - شماره 121 تا 135

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت دهم) - شماره 136 تا 150

دانلود 15 پروپوزال آماده روانشناسی (قسمت یازدهم) - شماره 151 تا 172

 

بخش دوم : ویژه رشته های مدیریت هر مجموعه 26000 تومان

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت دوازدهم) - شماره 180 تا 194

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت سیزدهم) - شماره 195 تا 209

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت چهاردهم)- شماره 210 تا 224

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت پانزدهم)- شماره 225 تا 239

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت شانزدهم)- شماره 240 تا 247 و 253 تا 259

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت هفدهم)- شماره 248 تا 252 و 260 تا 271

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت هجدهم)- شماره 272 تا 286

دانلود 15 پروپوزال آماده مدیریت (قسمت نوزدهم) شماره 287 تا 302
فروش ویژه
ویژه کاربرانی که به چند فایل گلچین شده نیاز دارند

با سلیقه خود چندین فایل دلخواه از سایت گلچین کنید و دانلود کنید فقط ؟ تومان ...

هر فایل دلخواه (پروپوزال، مبانی نظری، پرسشنامه ، پاورپوینت، مدل تحقیق و...)

برای اطلاعات بیشتر و سفارش کلیک کنید


هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب تخصصی جدیدترین موضوعات، و تنظیم تخصصی پروپوزال روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی:
مشاور:ایران پژوهش
شماره تماس: 09011853901
 


 

نکته مهم: تمامی پروپوزال های این سایت همه موارد زیر را داراست:

بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغير هاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، منظور تحقيق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی1 ، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته - مستقل و...):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فهرست جدیدترین منابع و مأخذ ( فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پروپوزال پایان نامه :

نکته : بعضی از پروپوزال ها به نسبت موضوع توضیحات و بندهای بیشتری نیز دارد.

نکات مهم:

1-این پروپوزال ها جنبه آموزشی دارد و توسط اساتید ایران پژوهش برای آموزش پروپوزال نویسی ارائه شده است.

2- این موارد باکیفیت ترین پروپوزال های آماده است که فقط در سایت ایران پژوهش عرضه شده است و قبلا در هیچ مرکزی ارائه نشده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901