اگر درباره چگونگی نوشتن پیشینه تحقیق در پروپوزال پایان نامه ارشد ابهام دارید بهتر است بدانید که این امر روش های مختلفی دارد که معروفترین نحوه نوشتن در این نمونه آمده است.

عنوان پروپوزال پایان نامه روانشناسی:

اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک های شهرستان ... براساس الگوی کرک پاتریک

سوابق و پیشینه مربوط به موضوع تحقيق و پایان نامه:

سوابق مربوط به موضوع تحقيق معمولا حداقل در 5 مورد شامل سوابق پژوهشی و همراه با نتایج آن ذکر می گردد.

پژوهش کین تینا و همکاران (2014) در زمینه ارزیابی اثر بخشی توانایی دانش آموختگان پرستاری بر نشانه های نافعالی بر اساس سطح 3 مدل پاتریک نشان داد که دوره های اموزشی ارائه شده موجب تغییر مطلوب در سطح رفتار آنها شده است.

فرجاد (2012) به بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی در دانشگاه براساس مدل کرک پاتریک پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که برگزاری دوره های اموزشی براساس مدل کرک پاتریک اثر بخش بوده است.

نتایج پژوهش بخشنده، احمدی، بهنام، و حمیدی (1392)در زمینه اثر بخشی دوره های داوری و مربیگری از دیدگاه دانشجویان براساس مدل کرک پاتریک نشان داد که کلاس های مربیگری و داوری اثربخشی لازم داشتند.

پور جهرمی و همکاران (1390) به بررسی اثر بخشی آموزش کار با دستگاه الکتروشوک به پرستاران براساس مدل کرک پاتریک پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که دوره های اموزشی کار با دستگاه الکتروشوک به پرستاران، عوامل سه گانه واکنش مطلوب داشته و توانسته تغییرات موثر در حیطه های چهار گانه ایجاد نموده و اثر بخشی مناسب داشته است.

نتایج پژوهش رضازاده بهاداران، خسروی بابادی، تونتاب حقیقی (1390) نشان داد که تاثیر آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارآیی کارکنان براساس مدل کرک پاتریک بالاتر از حد متوسط بوده و از تاثیر بالایی برخوردار است.

نتایج پژوهش هداوندی و هداونی (1389) نشان داد که دور های آموزشی مدیریت بحران براساس مدل کرک پاتریک از نظر افزایش و آگاهی مدیران اثر بخش بوده است. و از نظر شرکت کنندگان میزان کیفیت کارگاه های آموزشی و کل دوره در سطح مطلوب ارزیابی شده است.

 

برای آشنایی بیشتر با پیشینه تحقیق نمونه پروپوزال های زیر پیشنهاد می شود.

پروپوزال هایی که برای فروش گذاشته ایم با دقت بسیار بالا و کیفیت بی نظیر برای آموزش دانشجویان نوشته شده است.

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 1)                                                                  دانلود نمونه پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 2)                                                                  دانلود پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 3)                                                                  پروپوزال آماده روش تحقیق روانشناسی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 4)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 5)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 6)

دانلود پروپوزال آماده مشاوره (شماره 7)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 8)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 9)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 10)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 11)

دانلود نمونه پروپوزال مشاوره (شماره 12)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 13)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده پرستاری (شماره 14)

 دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 15)

خرید پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 16)

نمونه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 17)

دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 18)

پروپوزال آماده روانشناسی بالینی (شماره 19)

دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 20)

دانلود پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 21)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی صنعتی سازمانی (شماره 22)

فروش پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 23)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (شماره 24)

خرید اینترنتی پروپوزال روانشناسی (شماره 25)

خرید اینترنتی پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 26)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی تربیتی (شماره 27)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 28)

نمونه یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 29)

یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 30)

پروپوزال آماده رشته روانشناسی ی (شماره 31)

دانلود یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 32)

یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 33)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 34)

خرید نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 35)

خرید پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 36)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 37)

دانلود نمونه پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 38)

یک پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 39)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 40)

دانلود پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 41)

خرید پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 42)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 43)

دانلود نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 44)

پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (شماره 45)

نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 46)

دانلود پروپوزال با موضوع روانشناسی (شماره 47)

خرید پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 48)

نمونه پروپوزال کامل شده رشته روانشناسی (شماره 49)

خرید پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (50)

 پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 51)

پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (شماره 52)

نمونه پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 53)

یک نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 54)

خرید پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 55)