اهمیت و ضرورت تحقیق : در داخل پرانتز مقابل این عبارت نکاتی به عنوان راهنما آمده است که باید در بیان اهمیت و ضروت تحقیق مورد توجه قرار گیرند.

ذکر این نکته مهم است که در اینجا نمی خواهیم درباره اهمیت و ضرورت مسأله تحقیق بحث کنیم، بلکه هدف نشان دادن اهمیت و ضرورت انجام این کار تحقیقی است.

اهمیت موضوع درمورد مطالعه از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ جهت اول مربوط به میزان پاسخگویی به نیازمندی های کاربردی و اجرایی بخش های مختلف و مرتبط با رشته علمی مورد نظر است و جهت دوم فلسفه طرح موضوع و علت ورود محقق به آن در مقیاس پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری تشریح کند.

به طور خلاصه اهمیت یعنی نشان دهیم با انجام این تحقیق چه کمکی به علم و چه کمکی به جامعه مورد مطالعه می کنیم.

در ضرورت تحقیق چرایی موضوع مورد نظر در حد رساله دکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد را توضیح می دهند.

در این بخش باید گفته شود چه ضرورتی باعث شده که این موضوع به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب شود.

به طور کوتاه منظور از ضرورت این است که نشان بدهیم با این تحقیق چه خلاء تحقیقاتی را پر خواهیم کرد.

بنابراین نیازی به تکرار آنچه در بیان مسأله آمده است نخواهند بود.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در پایان نامه روانشناسی

اهمیت و ضرورت تحقیق در پایان نامه روانشناسی