انواع متغیرها در روش تحقیق با مثال

 متغییر ها در روش تحقیق و کار های تحقیقی انواع مختلف دارند. در ادامه شما را با انواع این متغییر ها همراه با مثال آشنا خواهیم کرد.

متغییر های تحقیقی:

متغیر هر چیز قابل تغیر است.

نمونه آن نمرات امتحان، غیبت كارگران و انگیزش (Motivation) است.

متغیر نمره امتحان، مقدار نمره اخذ شده یك فرد در یك امتحان را مشخص كرده و متغیر غیبت كارگران تعداد غائبین در یك گروه را نشان می دهد.

تغییرات نمره امتحان بصورت پیوسته بین حداقل و حداكثر بوده، درصورتیكه دامنه تغییر متغیر تعداد غائبین بین صفر و تعداد كل افراد گروه بوده و مقدار آن اعداد صحیح است.

دامنه تغییرات متغیر انگیزش بصورت قراردادی بین انگیزش خیلی كم و انگیزش خیلی زیاد قابل تعریف است.

انواع متغیرها انواع متغیرها از نقطه نظر تدوین چهارچوب نظری به چهارچوب گروه زیر قابل تقسیم بندی است.

1- متغیر وابسته یا متغیر معیار

2- متغیر مستقل یا متغیر پیشبینی كننده

3- متغیر تعدیل كننده

4- متغیر واسطه ائی متغیر وابسته متغیر وابسته

متغیر اصلی مورد توجه محقق بوده و نتیجه پیش بینی بوسیله آن بیان می شود.

مثال های آن میزان فروش محصول جدید شركت و یا میزان وفاداری كاركنان به سازمان است. متغیر مستقل متغیر مستقل متغیری است كه روی متغیر وابسته تأثیر گذار است.

تحصیلات و سن بعنوان متغیر مستقل به میزان درآمد افراد (متغیر وابسته) تأثیر گذار است.

متغیر تعدیل كننده متغیر تعدیل كننده، متغیر تأثیر گذار بر میزان ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته است برای شناخت بیشتر این متغیر به مثال زیر توجه كنید.

مثال:

مطالعات نشان دهنده وجود ارتباط بین تعداد كتاب های كودك موجود در منزل و برای كودكان ٦ تا ٧ ساله و توانایی خواندن آنها (Reading Abilities) است.

بنا به نظریه فوق انتظار می رود كه هر چه كتاب مناسب بیشتر در دسترس كودكان قرار گیرد توانایی ومهارت خواندن آنها نیز افزایش می یابد.

سوال مهم اینست كه آیا واقعا در دسترس قرار دادن كتاب در خانواده های دارای والدین بیسواد و كم سواد نیز باعث افزایش مهارت خواندن فرزندان آنها می شود.

در اینجا مشخص می شود كه متغیر تعدیل كننده میزان سواد والدین در میزان ارتباط بین متغیر مستقل تعداد كتاب های در دسترس و متغیر وابسته توانایی خواندن كودكان مؤثر است.

فرق بین متغیرهای مستقل و متغیر تعدیل كننده:

دربعضی از مواقع ممكن است متغیرهای مستقل و تعدیل كننده با هم اشتباه شده لیكن با دقت در صورت مسئله، دو متغیر فوق از یكدیگر قابل تشخیص هستند.

به مثالهای زیر توجه كنید.

مثال ١- نتیجه یك تحقیق نشان دهنده تمایل بیشتر كارگران برای یادگیری روشهای جدید انجام كار (Y) بواسطه كیفیت بهتر آموزش ها (X1) و نیاز آنها به رشد (X2) است.

مثال ٢- درتحقیق دیگر مشخص شده كه تمایل كارگران برای یادگیری روشهای جدید انجام كار (Y) متأثر از كیفیت آموزش (X1) برای كلیه كارگران نمی باشد.

در این تحقیق فقط كارگرانی كه علاقه به رشد بالا داشته از آموزش های دارای كیفیت بالا (X2) كه توسط افراد متخصص ارائه شده استفاده نموده و از آنها استقبال كرده اند.

در هركدام از دو مثال بالا سه متغیر وجود دارد.

در مثال اول برنامه آموزشی (X1) و نیاز به رشد (X2) هر دو متغیر مستقل بوده كه بر متغیر وابسته تمایل به یادگیری (Y) تأثیرگذار است.

در مثال دوم كیفیت آموزش (X1) متغیر مستقل بوده كه روی متغیر وابسته علاقه به فراگیری (Y) تأثیر داشته و متغیر نیاز به رشد (X2) نقش متغیر تعدیل كننده بین دو متغیر X1 و Y را دارد.

در مثال اخیر، متغیر نیاز به رشد (X2) نقش تعدیل كننده بین دو متغیر X1 و Y داشته و از طریق آن میزان استقبال افراد از برنامه های آموزشی متفاوت بوده است و افرادی كه نیاز به رشد بیشتر داشته، از برنامه های آموزشی استقبال بیشتری نموده اند.

متغیر واسطه ائی:

متغیر واسطه ائی متغیری است كه از نظر زمانی بین دو زمان فعالیت متغیر مستقل و مشاهده تأثیر آن یعنی متغیر وابسته قرار می گیرد.

متغیر واسطه ائی نقش واسطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را دارد. برای شناخت بیشتر این متغیر به مثال های زیر توجه كنید.

مثال 1- در بررسی ارتباط بین تنوع نیروی كار (متغیر مستقل) و اثر بخشی سازمان (متغیر وابسته)، هم افزایی بعنوان متغیر واسطه ائی ظاهر می شود.

هم افزایی از بكارگیری نیروی كار مركب از نژادها، ملیت ها و مذاهب مختلف در سازمان ناشی شده است، زیرا این نیروها از توان مركب خود برای حل مشكلات محیط كار و بهبود سازمان استفاده می كنند.

بهر صورت در این مثال هم افزایی تابعی از متغیر تنوع كارگری بوده كه در زمان t2 مشاهده می شود.

در این مثال تنوع كارگری در زمان t1 بكار گرفته شده و اثر بخشی سازمان در زمان t3 ملاحظه شده است.

بطور كلی تغییرات متغیر وابسته بوسیله متغیرهای مستقل بیان می شود، اما متغیر واسطه ائی هیچگونه نقش در افزایش تغییرات متغیر وابسته كه قبلا توسط متغیرهای مستقل بیان شده، ندارد در صورتیكه متغیر تعدیل كننده تأثیر اندر كنشی داشته و باعث تغییر میزان ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته می شود.

ارتباط تئوریك بین متغیرهای مستقل و وابسته بوسیله متغیرهای تعدیل كننده بصورت دقیق تر نشان داده می شود.

 دانلود 395 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر به همراه نمونه پروپوزال

فایل 395 تعریف مفهومی و عملیاتی به همراه یک پروپوزال برای هر کدام (395 پروپوزال) در این بخش عرضه شده است.

این مجموعه به صورت یکجا قابل خرید و دانلود فوری می باشد.

دانلود لیست متغیرها از اینجا

اگر فقط به یک فایل از این مجموعه نیاز دارید اینجا کلیک کنید.

فایل همه محصولات به صورت ورد می باشد و همه پروپوزال ها جدید و استاندارد می باشد و شامل : عنوان، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر و روش تحقیق، ابزار، روش تجزیه و تحلیل و منابع کامل فارسی و لاتین می باشد.

قیمت 395 فایل تعریف مفهومی و معملیاتی + 395 نمونه پروپوزال با تخفیف استثنایی :


 قیمت : 550 هزار تومان