نمونه بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه نویسی روانشناسی

نمونه بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه نویسی گرایش های مختلف روانشناسی در ایران پژوهش منتشر شده است که این یک نمونه از آن است.

نمونه موضوع پایان نامه روانشناسی:

بررسی تاثیر مطالبات و منابع شغلی و فراشغلی بر تعهد سازمانی و فرسودگی کارکنان زن مراکز درمانی

 

بیان مسئله:

از جمله مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر کارایی و نگرش افراد، شغل و ویژگی های آن است. طراحی مشاغل بر کارایی و بهره وری سازمان و ویژگی های آن بر انگیزش و رضایت شغلی کارکنان تاثیر گذار است.

و با افزایش کارکنان زن، مسایل و شرایط موثر بر زنان در محیط کاری و نیز خانه، با اهمیت تر می شود. با توجه به اینکه بانوان شاغل علاوه بر وظایف و مسئولیت های شغلی عهده دار مسئولیت داخل منزل، تربیت فرزندان و شوهر داری هستند لذا بیشتر از سایرین در معرض تنش و فشارهای ناشی از شغل و به دنبال آن خستگی و فرسودگی شغلی می باشند.

بنابراین باید عواملی را که بر نگرش و کارایی شغلی آنها تاثیر گذار است مورد توجه قرار گیرد. در واقع کاهش عملکرد افراد پیامدهای نامطلوب در خانواده، زندگی اجتماعی، سازمانی و فردی می باشد. اخیر ترین مدل های مفهومی در تبیین اثرات شغل و ویژگی های شغل بر نگرش کارکنان و رفتارهای آنان مدل مطالبات-منابع شغلی است.

در الگوی مطالبات - منابع شغلی فرض اساسی اول این است که وقتی محیط های کاری افراد، مختلف باشد، ویژگی های محیط می تواند در دو طبقه تقسیم شود:

تقاضاهای شغلی و منابع شغلی. فرض اساسی دوم دراین الگو رابطه بین تقاضاها و منابع شغلی با سلامتی و پیامدهای نگرشی است. در این الگو براساس فرض دوم چنین فرض شده است که تقاضا ها و منابع شغلی (گرانباری، ابهام نقش و تعارض نقش)، احتمالا واکنش های مختلف (فشار روانی، کاهش سلامت) را به دنبال دارد، در حالی که فقدان منابع (فقدان حمایت اجتماعی در محیط کار، فقدان کنترل شغلی) مانع دستیابی به اهداف می شود که احساس ناامیدی یا شکست را در پی دارد. چنین احساساتی خود باعث رفتار کناره گیری و نگرش های منفی به کار شبیه کاهش تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی، انگیزش شغلی و افزایش تمایل به ترک خدمت می شوند (دمروتی و همکاران، 2001).

فرض بر این است که فرایند های انگیزشی و منابع شغلی، تعهدات شغلی را افزایش می دهد و به نوبه خود با نتایج مثبت مانند تعهد سازمانی مرتبط است (اسچیوفیلی و بیکر، 2004). تعهد سازمانی در حقیقت نوعی نگرش نسبت به کار است که به طور مشخص با مشارکت کارکنان و تمایل آن ها برای باقی ماندن در سازمان مرتبط بوده و در عملکرد شغلی کارکنان موثر است (سیلورتون ، 2004).

تعهد سازمانی از سه جزء قابل تفکیک یعنی تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری تشکیل شده است (میر و آلن ، 1991). تعهد عاطفی عبارت است از دلبستگی هیجانی کارمند نسبت به سازمان. تعهد مستمر عبارت است از تعهد فرد براساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان. تعهد هنجاری عبارت است از احساس اجبار اخلاقی برای ماندن در سازمان (واستی ، 2005).

این فرایند آسیب به سلامتی تحت تاثیر متغیر تعدیل کننده فرسودگی شغلی قرار می گیرد (اسچیوفیلی و بیکر، 2004). فرسودگی شغلی عبارت است از نشانگانی از خستگی هیجانی ، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی . این نشانه ها در بین افرادی اتفاق می افتد که به نوعی کار مردم را انجام می دهند(کفیدر و همکاران، 2001). بنابراین، ماهیت فرسودگی را سه بعد اساسی تشکیل می دهد:

1) خستگی هیجانی که با فقدان انرژی و اشتیاق و تقلیل منابع هیجانی مشخص می شود؛

2) مسخ شخصیت که می توان آن را به عنوان نگرشی منفی به مراجعه کنندگان و همکاران و سازمان توصیف کرد؛

و 3) کاهش کفایت شخصی که با گرایش فرد به خود ارزیابی منفی و نارضایتی از عملکرد در شغل آشکار می شود(مازلاچ و همکاران، b 2001).

فرسودگی شغلی به عنوان یک پدیده مربوط به کار و محیط کاری، محصول عواملی است که وجود آنها احتمال آن را بالا می برد و عدم وجودشان به کاهش و یا عدم آن منجر می شود. علل و عوامل موثر بر فشار روانی و فرسودگی شغلی را می توان تحت عنوان عوامل فردی، خانوادگی، سازمانی یا اجتماعی طبقه بندی کرد.

عواملی مثل سطح فشار روانی، نوع فشار روانی، شخصیت فرد، ماهیت شغل یا نقش فرد، نوع کیفیت زندگی فرد در خارج از محیط کار، سبک زندگی فرد، سبک هایی که فرد برای مقابله با فشار روانی به کار می گیرد و جو و اقلیم سازمانی را در فرسودگی شغل دخیل می داند (سینا و همکاران، 1393). هم فرایند انگیزشی و هم آسیب به سلامتی از حمایت تجربی برخوردار است. مقداری از منابع شغلی مشخص شده است که با تعهدات شغلی مرتبط است (بیکر و همکاران، 2007؛ هاکنن و همکاران، 2005).

بنابراین، مدل مطالبات شغلی نوعی مدل مفهومی است. ویژگی های مدل به گونه ای است که مورد استقبال بسیاری از محققان و پژوهشگران در پژوهش های شغلی و رفتار سازمانی واقع شده است. در پژوهش های اخیر برخی ابعاد مدل نیز توسعه یافته است. با این حال برخی ابعاد و جنبه های مدل همچنان مبهم بوده و نیازمند پژوهش بیشتر است. همانطوری که گفته شد، مدل مطالبات منابع شغلی نوعی مدل جامع بوده و چارچوبی مفهومی است که می تواند جهت تبیین تاثیر تمام منابع و مطالبات شغلی بر نتایج کاری و سازمانی به کار آید.

از جمله ابعاد و متغیرهایی که اخیرا به مدل مذکور اضافه شده تاثیر منابع و مطالبات خارج از کار بر متغیرهای رفتاری و سازمانی است. یکی از محدودیت های بالقوه مدل مطالبات – منابع شغلی این است که آن صرفا بر محیط روانی اجتماعی شغلی وارتباط آن با سلامت و انگیزش تاکید دارد و عوامل مرتبط دیگر را رد می کند.

بررسی ها نشان داده است که هم عوامل شغل و هم عوامل مرتبط با خانه در سلامت کارمندان موثر است (میچیور و همکاران، 2007).

باکر و همکاران (2005) در پژوهش خود نشان دادند که ویژگی های خانه با عوامل مربوط به کار مانند (فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی) مرتبط است.

هاکنن و همکارانش (2008) نشان داده اند چگونه مطالبات شغلی و مطالبات خانه ای بر فرسودگی شغلی و نهایتا فشار روانی افراد و نیز چگونه منابع شغلی و منابع خانه ای بر احساس تعلق خاطر کاری و نهایتا تعهد سازمانی افراد تاثیر گذار است. با این حال پژوهش ها حول مدل مطالبات و منابع و نیز مدل های توسعه یافته این چارچوب نیازمند آزمون بیشتر است.

از جمله انجام پژوهش های بیشتر حول مدل اخیر هاکنن و همکاران (2008) که نوع دیگری از منابع و مطالبات را معرفی می کند می تواند در توسعه شناخت از نحوه تاثیر گذاری انواع منابع و مطالبات بر نتایج شغلی و سازمانی باشد. یکی از گروههای کارکنان که بویژه منابع و مطالبات شغلی می تواند در نگرش های کاری آن و نیز رفتارهای سازمانی در آنان تاثیر گذار باشد، زنان می باشند.

وجود نگرش های مختلف نسبت به زنان در محیط های کاری ممکن است در جریان منابع سازمانی به سمت زنان تاثیر گذار باشد. همچنین مطالبات متعدد نسبت به زنان به ویژه در خارج از محیط کار، بر نوع شرایط کاری آنان تاثیر گذار خواهد بود. بنابراین زنان نسبت به مردان در محیط کار سطوح متفاوتی از منابع و مطالبات شغلی و خارج شغلی را تجربه می کنند که می تواند سطح متفاوتی از تعلق و تعهد کاری و نیز استرس های روحی روانی را در کار را برای ایشان همراه داشته باشد.

هرگونه ویژگی های مشاغل این افراد بر نگرش های شغلی ایشان از جمله رضایت شغلی و تعهد سازمانی و نیز بر حالات روحی و روانی از جمله استرس و فرسودگی شغلی این افراد و نهایتا عملکرد شغلی و سازمانی تاثیر گذار خواهد بود. بنابراین مساله تحقیق شناخت نحوه تاثیر گذاری منابع و مطالبات شغلی (در سازمان) و خارج شغلی (خارج از سازمان) بر تعهد و فرسودگی شغلی کارکنان زن مراکز درمانی است.