دانلود رایگان پروپوزال آماده روانشناسی

این صغحه به شما امکان مطالعه آنلاین و دانلود رایگان یک نمونه پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی را می دهد که توصیه می شود در همین صفحه به طور کامل بخش های آن را بررسی کنید و در صورت تمایل در فایل ورد ذخیره کنید.

نمونه موضوع پایان نامه ارشد روانشناسی :

بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ...

نمونه پروپوزال

بيان مسأله ( تشريح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله ، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش‌هاي تحقيق ، منظور تحقيق ) :

در سال 1985 یک دانشجوی مقطع دکتری با نام واین پاین در رشته هنر در یکی از دانشگاه های آمریکا پایان نامه ای را به اتمام رساند که در آن از عنوان هوش هیجانی استفاده شده بود. به نظر می رسد که اولین کاربرد اصطلاح هوش هیجانی در محافل علمی و آکادمیک به این دانشجو باز گردد(خائف الهی، 1382).

بعد از آن مایر و سالوی دو نفر از اساتید دانشگاه های آمریکا در دو مقاله از این اصطلاح استفاده کردند. سالوی و مایر (1990) هوش هیجانی را نوعی از هوش توصیف کردند که مشتمل بر توجه به احساسات و هیجان های خود و دیگران، فرق گذاشتن بین آن ها و استفاده برای اتخاذ تصمیم مناسب، در زندگی می باشد.

بنا به عقیده سالوی و مایر، هوش هیجانی چهار جنبه شناخت، درک، تنظیم، و استفاده از هیجانات را دارد که بر خلاف هوش ذهنی می توان آن ها را از محیط آموخت؛ از این رو مهارت های هوش هیجانی، اکتسابی می باشند. داشتن این مهارت ها می تواند برای دانشجویانی که در شرایط تنش زای محیط دانشگاه و خوابگا ههای دانشجویی قرار می گیرند، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و برعکس نداشتن این مهارتها می توند برای آنان مشکلات جدی همچون افت تحصیلی، ترک تحصیلی، گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و محرک را ایجاد کند. مشهورترین فرد در زمینه هوش هیجانی دانیل گلمن می باشد.

به نظر گلمن هوش هیجانی دارای دو بخش عناصر درونی و بیرونی است. عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی، خود انگاره، احساس استقلال، ظرفیت خود شکوفایی، و قاطعیت می باشد و عناصر بیرونی مشتمل بر روابط بین فردی، سهولت در همدلی، و احساس مسئولیت است. گلمن هوش هیجانی را از هوش ذهنی جدا می کند، و به نظر او هوش هیجانی شیوه استفاده بهتر از هوش ذهنی از طریق خود کنترلی، اشتیاق و پشتکار، و خود انگیزی را شکل می دهد (گلمن، 1995). 

بار –آن عنوان کرد که هوش هیجانی از پنج مولفه تشکیل می شود:

1. درون فردی: شامل خودشکوفایی، استقلال و خود آگاهی هیجانی

2. بین فردی: همدلی و مسولیت پذیری اجتماعی.

3. انطباق پذیری: شامل توانایی حل مسئله و آگاهی به واقعیت و انعطاف پذیری

4. مدیریت استرس: شامل کنترل تکانه و تحمل فشارها

5. خلق کلی: شادکامی و خوش بینی(بار-ان و الکساندر ، 2005).

دانشجویان برای موفقیت و ورود به دانشگاه نیازمند بهره هوشی هستند، ولی برای موفقیت در زندگی دوران دانشجویی و دست یابی به موقعیت های برتر و ممتاز علمی و اجتماعی به هوش هیجانی همراه با هوش عمومی نیاز دارند( آقایار و شریفی درآمدی، 1386).

امروزه هوش هیجانی به عنوان عامل پیش بینی کننده سلامت روانی، اجتماعی، موفقیت تحصیلی و شغلی از اهمیت شایانی برخوردار است( اکبری، رضائیان و مودی، 1386).

با توجه به نقش بسزایی که هوش هیجانی در موفقیت افراد دارد و نیز با تاکید بر این دانش که مهارت هوش هیجانی در اثر تعلیم و تربیت، پیشرفته می گردد، ارزیابی میزان این توانایی در یادگیرندگان معقولانه به نظر می رسد. با وجود اینکه پژوهش‌های متعددی در مورد هوش هیجانی(حدادی کوهسار، 1388؛ سجادی راد، 1388؛ و خائف الهی، 1382) انجام شده است اما تا آنجا که پژوهشگر بررسی نموده است پژوهشی که به بررسی بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... پرداخته باشد یافت نشد لذا پژوهشگر به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... چگونه است؟

سوابق مربوط ( بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور و نظرات علمي موجود دربارة موضوع تحقيق )

هوش هیجانی به عنوان یکی از مولفه های مهم در ارتباطات، نقش بسزایی در سلامت روان شناختی و موفقیت تحصیلی ایفا می کند. شناخت این مولفه از چند بعد اهمیت دارد.

1. از لحاظ نظری موجب گسترش دامنه علم در این حیطه خواهد شد.

2. با توجه به ابعاد فرهنگی حاکم بر دانشجویان و این که در ایران تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است، می تواند تاثیر این مولفه بر سلامت روان و موفقیت تحصیلی تا حدی مشخص نماید.

3. از لحاظ کاربردی در صورت وجود تفاوت های آشکار در ظرفیت های هوش هیجانی و مشخص ساختن مولفه های اصلی که پسران و دختران را از هم متمایز می کند، می توان با برنامه ریزی لازم برای تعدیل کاستی ها و ایجاد ظرفیت های جبران کننده و مکمل، از بروز و شیوع مشکلات آتی جلوگیری کرد(حدادی کوهسار، 1388).

مطالعات متعددی در زمینه بررسی هوش هیجانی دانشجویان صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می شود. اوزدیمیر توپالگو (2014)در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که هیچ تفاوت معناداری بین نمره کل هوش هیجانی دانشجویان به لحاظ سن و سطح درامد خانواده وجود ندارد. اما زمانی که ابعاد مورد بررسی قرار می گیرند بین آنها تفاوت معنادار است. نتایج پژوهش اسداله فام، سلیمی، محمودی پاشازاده (2012) نشان داد که بین متغیرهای هوش هیجانی در دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد.

گیوجار، نارین، اسلم و ایکبال ختاک (2010) در پژوهش خود نشان دادند که بین ابعاد هوش هیجانی دانشجویان دختر و پر به نفع پسران تفاوت معنادار وجود دارد.

زاهد بابلان و موئینیکا (2010) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که هوش هیجانی و ابعاد ان پیشرفت تحصیلی را به طور معنادار پیش بینی می کنند و از میان مولفه های هوش هیجانی به ترتیب عوامل میان فردی (آگاهی و ارتباط بین فردی)، خلق کلی ( خود انگیختگی) و درون فردی 0خودآگاهی و خود ابرازی) پیش بینی کننده ان هستند.

استرتن و ساندرز (2008) به ارزیابی هوش هیجانی در دانشجویان گروه پزشکی پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که افرد دانشجو نیاز به تعلیم مهارت مورد نیاز برنامه های آموزشی خود دارند.

نتایج پژوهش سجادی راد(1388) نشان داد که بین دختران و پسران از نظر برخورداری از متغیر هوش هیجانی کلی تفاوت معناداری وجود ندارد. با این وجود، میان دانشجویان دختر و پسر در برخی از مولفه های هوش هیجانی یعنی همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، روابط بین فردی و واقع گرایی تفاوت معناداری وجود دارد.

اکبری و همکاران (1386) در پژوهش خود نشان دادند که بین متغیرهای هوش هیجانی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج مهدی زاده، عزیزی و جمشید زاده (1390) بیانگر این است که بین برخی از مولفه های هوش هیجانی از قبیل حل مساله، استقلال، خوداگاهی هیجانی، خوش بینی و همدلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد.

صفی خانی، بیت سیاح و ثابت ایمانی (1390) در پژوهش خود گزارش کردند که 1/45% از دانشجویان دارای هوش هیجانی مطلوب، 6/215 دارای هوش هیجانی متوسط و 3/33% دارای هوش هیجانی پایین می باشند.

پیشینه نظری: رویکرد های هوش هیجانی رویکرد توانایی این رویکر توسط مایر، سالوی و کاراسو (2001) مطرح گردیده است.

براساس این دیدگاه هوش هیجانی شامل چهار توانایی می باشد:

1. توانایی هشیاری عاطفی و هیجانی برای درک صحیح هیجانات: این قابلیت شناخت هیجانات در چهره ها، موسیقی و طرح ها را در بر می گیرد.

2. توانایی کاربرد هیجانات جهت بهبود تفکر شامل: ارتباط دادن دقیق هیجانات با احساسات دیگر و کاربرد هیجانات در جهت تغییر دیدگاهها.

3. توانایی فهم هیجانات و معنای آن شامل: توانایی تجزیه و تحلیل و طبقه بندی احساسات و تشخیص ارتباط بین واژه ها، توانایی درک تغییرات احتمالی از یک احساس به احساس دیگر و توانیی فهم احساسات همزمان عشق و تنفر یا ترکیبی از آنها.

4. توانایی مدیریت هیجان ها که در بر گیرنده توانایی شخص برای مدیریت احساسات خود و دیگران می باشد (مایر و همکاران، 2001).

رویکرد ترکیبی: در این رویکرد دو نوع طبقه بندی شاما طبقه بندی بار-آن و طبقه بندی گلمن مطرح گردیده است.

طبقه بندی بار آن: بار آن هوش هیجانی را شامل پنج مهارت به شرح زیر معرفی می کند:

1. مهارت های درون فردی شامل: خود آگاهی هیجانی: (بازشناسی و فهم احساسات خود)؛ جرات: (ابراز احساسات، عقاید، تفکرات و دفاع از حقوق شخصی به شیوه ای سازنده)؛ خود تنظیمی: (آگاهی، فهم، پذیرش و احترام به خویش)؛ خود شکوفایی: (تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه خویشتن) و استقلال: (خودفرمانی و خود کنترلی در تفکر و عمل شخصی و رهایی از وابستگی هیجانی).

2. مهارت های میان فردی شامل: روابط میان فردی: (آگاهی، فهم و درک احساسات دیگران، ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش دو جانبه) تعهدات اجتماعی: (عضو موثر و سازنده گروه اجتماعی خود بودن، نشان دادن خود به عنوان یک شریک خوب) همدلی:(توان اگاهی، درک و تحسین احساسات دیگران).

3. مهارت های سازگاری شامل: مسئله گشایی: (تشخیص، تعریف و ایجاد راهبردهای موثر حل مسائل) آزمون واقعیت: (ارزیابی مطابقت میان تجارب ذهنی و عینی) انعطاف پذیری: 0تنظیم هیجان، تفکر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط).

4. مهارت های کنترل استرس شامل: توانایی تحمل استرس و توانایی کنترل تکانه.

5. مهارت های خلق عمومی شامل: شادی (احساس رضایت از خویشتن، شاد کردن خود و دیگران) خوشبینی، (نگاه به جنبه های روشن زندگی و حفظ نگرش مثبت حتی در مواجهه با ناملایمات) (بار- آن ،2006).

بار آن در این پنج مهارت 15 عامل را به عنوان عامل های هوش هیجانی در نظر گرفته است که عبارتند از:

1. حرمت ذات؛

2. خودآگاهی؛

3. خود ابراز گری؛

4. خود شکوفایی؛

5. استقلال؛

6. همدلی؛

7. انعطاف پذیری؛

8. تحمل فشار؛

9. حل مساله؛

10. واقعیت سنجی؛

11. مسئولیت پذیری اجتماعی؛

12. کنترل تکانه؛ 13. شادکامی؛

14. خوش بینی؛

15. روابط بین فردی.

طبقه بندی گلمن براساس نظر گلمن(1995) مولفه های هوش هیجانی عبارتند از:

1. خود آگاهی: شناخت احساسات و عواطف خود، تشکیل یک مجموعه واژگان برای بیان آنها مشاده حلقه های ارتباط میان اندیشه ها، احساسات و واکنش های افراد، خود آگاهی به توانایی شخص جهت شناخت نقاط ضعف و قوت خویشتن از دیدگاهی واقعی اطلاق می گردد.

2. خودتنظیمی: یادگیری روشهای مقابله با نگرانی، خشم و تاکید بر روی پذیرش مسئولیت در مورد تصمیمات و اعمال خود در این حوزه قرار دارند.

3. انگیزش: این بخش زیر مجموعه هایی همچون میل به پیشرفت و خوش بینی را در بر می گیرد.

4. همدلی: درک احساسات دیگران و محترم شمردن تفاوت احساسات افراد در مورد موضوعاتی یکسان است. اشخاص باید در روابط خود و دیگران شنونده و پرسش گر خوبی بوده و تفاوت بین گفته ها و اعمال دیگران و نیز واکنش و قضاوت خود در مورد انها را تشخیص دهند.

5. مهارت های اجتماعی: یکی از اساسی ترین مهارت های اجتماعی، نحوه ابراز احساسات درونی خویش می باشد. قواعد ابراز احساسات به چند نوع خاص تقسیم می شود. برخی از افراد از بروز و نمایش احساسات خویش خود داری، گروهی دیگر احساسات خود را به گونه ای مبالغه امیز ابراز می کنند. دسته ای هم احساس دیگری را به جای احساس واقعی خود بروز می دهند. کنترل این مبادله احساسات و عواطف بر عهده هوش هیجانی فرد می باشد( گلمن، 1995).

اهداف تحقيق

بررسی ابعاد هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... . مقایسه ابعاد (15 گانه) هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... . مقایسه ابعاد (15 گانه) هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... در رشته های مختلف تحصیلی. فرضيه‌ها :(هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود ) بین هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... تفاوت وجود دارد.

بین ابعاد(15 گانه) هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... تفاوت وجود دارد. ابعاد(15 گانه) هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... در رشته های مختلف با هم تفاوت دارند.

جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست ؟

با توجه به اینکه هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت افرد نقش بسزایی دارد انجام پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می رسد؛ و همچنین مرو پیشینه پژوهش مشخص کرده است که تاکنون تحقیقی در زمینه بررسی ابعاد هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... صورت نگرفته است لذا پژوهش حاضر در این چهارچوب با هدف بررسی ابعاد هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ... انجام می گیرد.

روش گردآوري اطلاعات ( ميداني ، كتابخانه ‌اي و غيره ) :

در خصوص گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش از روش‌هاي كتابخانه‌اي و جهت جمع آوري اطلاعات براي تاييد يا رد فرضيه‌هاي پژوهش از روش ميداني (پرسشنامه‌ها) استفاده مي‌شود.

روش تحقیق:

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد ... که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل هستند. نمونه ای به تعداد 300 نفر از جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد ... به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب می شوند.

برای انتخاب نمونه، از دانشگاه آزاد ... سه دانشکده به صورت تصادفی انتخاب و از هر دانشکده 100 نفر ( 50 نفر دختر و 50 نفر پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب می شوند.

ابزار:

پرسشنامه هوش هیجانی بار - آن: آزمون هوش هیجانی بار - آن ، ابتدا دارای 117 سؤال و 15مقیاس بود که توسط بار– ان برروی 3831 نفر از 6 کشور (آرژانتین، آلمان، هند، نیجریه و آفریقای جنوبی) که 8/48 درصدآنان مرد و 2/51 درصد آنان زن بودند، اجرا شد و به طور نظامدار در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید. پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه، حذف یا تغییر بعضی سؤالات و تنظیم مجدد سؤالات هر مقیاس، پرسشنامه از 117 سؤال به 90 سؤال تقلیل یافت(فتحی آشتیانی، 1388).

زیر مقیاس های آن شامل؛ حل مسأله، شادمانی، استقلال، تحمل فشار روانی، خود شکوفایی، خود آگاهی هیجانی، واقع گرایی، روابط بین فردی، خوش بینی، عزت نفس، کنترل تکانش، انعطاف پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی، همدلی، خود ابرازی است.

 

اعتبار و روایی:

در تحقیق بار –آن (1997) ضرایب باز آزمایی بعد از یک ماه 85% و بعد از 4 ماه 75% گزارش شده است. در برسی دیگری، همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در هفت نمونه از جمعیت های مختلف، برای خرده مقیاس ها بین 69% (مسولیت پذیری اجتماعی) تا 86% (احترام به خود) با میانگین 76% بدست آمد در ایران پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان را سموعی و همکاران (1382) بررسی کرده اند.و اعتبار این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای دانشجویان پسر 74% و برای دانشجویان دختر 68% و برای کل افراد 93% گزارش شده است. همچنین ضریب اعتبار به روش زوج و فرد 88% به دست آمد.

نحوۀ نمره گذاری:

از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از 5 به یک(کاملاً موافقم 5 و کاملاً مخالفم1) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس از یک به 5 (کاملاً موافقم 1 و کاملاً مخالفم 5) انجام می شود.

نمرۀ کل هر مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس می باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موفقیت بيشتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و برعکس می باشد. مثلاً کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازي، نشان دهندۀ خود ابرازی بیشتر در فرد است(همان منبع).

پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی:

به منظور اخذ اطلاعات جمعیت شناختی نظیر سن، جنس، سطح تحصیلات،رشته تحصیلی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی پرسشنامه ای تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات :

جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده توسط پرسشنامه های فوق، از شاخص های و روش های آمارتوصیفی برای بدست آوردن فراوانی، درصد، میانگین، و انحراف استاندارد و سپس از آمار استنباطی برای بدست آوردن آزمون t و تحلیل واریانس دو عاملی به کمک نرم افزار22- Spss استفاده خواهد شد.

منابع فارسی:

.....