با تلاش توانسته ایم برای راهنمای دانشجویان عزیز یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی را به صورت رایگان در سایت ایران پژوهش منتشر کنیم تا بتوانید با اصول و شیوه نگارش پروپوزال روانشناسی آشنا شوید.

در ادامه تمام بخش های پروپوزال آمده است.

 

عنوان نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی:

پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده.

 

بیان مسئله در پروپوزال ارشد روانشناسی

نمونه پروپوزال روانشناسی

 

تعریف مساله و سوال های تحقیق :

روان شناسی مثبت گرا خواهان تغییر، از پرداختن به ترمیم آسیب ها به سوی بهینه کردن کیفیت زندگی است (سلیگمن، 2002). این جنش در پی آن است که از نقاط قوت انسان به عنوان سپری در برابر بیماری روانی بهره گیرد. از بنیادی ترین مفاهیم مطرح در این جنبش جهت گیری زندگی است.

جهت گیری زندگی به نحوه نگریستن افراد به زندگی شان اشاره می کند و دارای دو بعد خوش بینی و بدبینی است. عموم مردم، خوش بینی را به صورت در نظر گرفتن نیمه پر لیوان، یا عادت به انتظار پایانی خوش داشتن برای هر درد سر واقعی در نظر می گیرند(سلیگمن و همکاران، 1996، ترجمه داور پناه،1383). برخلاف خوش بینان، بدبینان افرادی هستند که انتظار دارند رویداد های بدی برای آنها اتفاق بیفتد (کارور و شی یر ،2007).

نکته قابل توجه اینکه، افراد خوش بینی و بدبینی خود را در طی زمان و در خلال موقعیت های مختلف حفظ می کنند. از این رو، خوش بینی یک گرایش کلی است و صفتی است که انتظارات را در خلال گسترده ای از حیطه های زندگی منعکس می کند (روش و شی یر، 2003).

متغیر های فراوانی به جهت گیری زندگی همبسته هستند که از میان متغیر های فردی می توان به هویت اشاره کرد. شکل گیری هویت یک چالش اساسی رشدی مرتبط با نوجوانی است (کوتی،2008؛ نقل از وزیری و همکاران،2014).

اریکسون (1968) در تعریف روانی- اجتماعی هویت، آن را حسی از پیوستگی با گذشته و سوگیری برای آینده می داند به گونه ای که فرد باید آموخته ها و مهارت های بدست آورده از دوره های پیشین و هم چنین همانند سازی گذشته را در هم آمیزد و هویت شخصی برای خود بسازد (نقل از پیری و شهر آرای، 1384).

مطابق با نظریه روانی – اجتماعی اریکسون (1968؛ نقل از بروزنسکی،2003) هویت به مثابه یک چهارچوب مرجع عمل می کند که فرد به منظور تفسیر تجارب شخصی و گفتگو درباره معنا، هدف و جهت گیری زندگی خود از آن استفاده می کند. در خصوص سبک های هویت، برزونسکی (1990) با الهام از نظریه اریکسون و مدل وضعیت های هویت مارسیا (1966) مدل سبک های هویت را ارائه نمود.

وی معتقد است که افراد از راههای متفاوتی اطلاعات مربوط به تشکیل هویت را پردازش می کنند. به عبارت دیگر، فرایند ها و راهبردهای افراد برای شناخت خود و حل مسائل مرتبط با آن متفاوت است. بروزنسکی این فرایند و راهبرد ها را در قالب سه سبک هویت به نام های سبک اطلاعاتی، سبک هنجاری و سبک سردرگم/اجتنابی تقسیم بندی نمود( بروزنسکی،1994). نوجوانان با سبک هویت اطلاعاتی، فعالانه به جستجو و ارزیابی اطلاعات مربوط به هویت شان می پردازند و دارای حسی منسجم و متمایز از هویت شخصی خود می باشند (بروزنسکی،1990).

افراد با سبک هویتی هنجاری، با مسائل هویتی و موقعیت های تصمیم گیری از طریق همنوایی با رهنمود ها و تجربیات افراد مهم در زندگی مواجه می شوند( بروزنسکی و کاک،2005). آن ها به طور خودکار، ارزش ها و باورهایی را درونی می کنند که دقیقا مورد پردازش و ارزیابی قرار نگرفته و با دقت جوانب آن بررسی نشده است.

سبک سردرگم/اجتنابی در نوجوانانی دیده می شود که تمایلی به رویارویی با مشکلات شخصی و مسائل مربوط به هویت شان و حل آنها ندارند. بروزنسکی مهم ترین ویژگی سبک سردرگم/اجتنابی را سطح پایینی از درگیری فعالانه در فرایند پردازش اطلاعات و حل مساله معرفی می کند(بروزنسکی،1990).

نوجوانان و هویتش علاوه بر جنبه های فردی از زمینه اجتماعی ( مثل تعاملات بین اعضای خانواده و همسالان) نیز تاثیر می پذیرند. خانواده همواره به عنوان مهم ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. محققان سعی کرده اند الگوهای ارتباطات خانوادگی را بشناسند و طبقه بندی کنند.

فیتزپاتریک و ریچی (1994) دو بعد زیربنایی جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی را در الگو های ارتباطات خانوادگی شناسایی کرده اند. منظور از جهت گیری همنوایی، میزان فشاری است که خانواده بر اعضاء برای هم رایی و یکسان سازی گرایش ها، ارزش ها و باورها وارد می آورد و جهت گیری گفت و شنود، به فضایی اشاره دارد که اعضا خانواده به تعاملات خود انگیخته با یکدیگر و مشارکت در مباحث به طور باز و آزاد درمورد طیف وسیعی از موضوعات و ابراز ایده های جدید تشویق می شوند ( به نقل از فیتزپاتریک، 2004).

از ترکیب دو جهت گیری، چهار نوع خانواده به وجود می آیند که از نظر فیتز پاتریک (2004) عبارت هستند از :

خانواده های توافق کننده : این خانواده ها در هر دو جهت گیری نمره بالایی دارند؛ خانواده های کثرت گرا : چنین خانواده هایی، در جهت گیری گفت و شنود نمره بالا، اما در جهت گیری همنوایی، نمره پایینی دارند؛

خانواده های حمایت کننده : این خانواده ها، در جهت گیری گفت و شنود پایین، ولی در جهت گیری همنوایی بالا هستند و خانواده های سهل گیر : چنین خانواده هایی، در هر دو جهت گیری نمره پایینی دارند.

بنابراین باتوجه به تحقیقات و نظریات متعدد که در زمینه جهت گیری زندگی، سبک های هویت و الگوهای ارتباطی وجود دارد این سوال برای ما پیش آمده که آیا سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده دانش آموزان دختر می تواند جهت گیری زندگی آنها را پیش بینی کند؟

با توجه به مطالب ذکر شده پرسش های این پژوهش عبارتند از:

آیا بین سبک های هویت و جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی رابطه معنادار وجود دارد؟

آیا بین الگوهای ارتباطی خانواده و جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی رابطه معنادار وجود دارد؟

آیا بین الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های هویت دانش آموزان دختر دبیرستانی رابطه معنادار وجود دارد؟

آیا سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده ، جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی را پیش بینی می کنند؟

 

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق در پروپوزال پایان نامه روانشناسی

نمونه پروپوزال روانشناسی

 

سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور:

سلطانی، حسینی و محمدی (2013) به بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی سبک های هویت پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که جهت گیری گفت و شنود الگوهای ارتباطی در خانواده سبک هنجاری و اطلاعاتی را پیش بینی می کنند و جهت گیری همنوایی سبک سردرگم/اجتنابی را پیش بینی می کند.

آقایی، خیام نیکویی و یوسفی (2013) به بررسی پیش بینی سلامت عمومی براساس جهت گیری زندگی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که جهت گیری زندگی 55 درصد از سلامت عمومی را پیش بینی می کند.

اوری جدو و همکاران (2012) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که در دختران نوجوان داشتن روابط خوب خانوادگی، خوش بینی را در آنها پیش بینی می کند.

تنهای رشوانلو، کرامتی و سعادتی شامیر (1391) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که دخترانی که دارای سبک هویت اطلاعاتی برخوردارند خوش بینی آنها در سطح بالاتری است و دخترانی که داری هویت هنجاری هستند دارای خوش بینی در سطح متوسط و آنهایی که دارای هویت سردرگم/اجتنابی هستند خوش بینی در سطح پایین برخوردارند. زرنقاش و همکاران (2012) تجلی و لطیفیان (1387) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که جهت گیری گفت و شنود پیش بینی کننده مثبت سلامت روان و جهت گیری همنوایی پیش بینی کننده منفی سلامت روان می باشد.

بیرامی و همکاران (2012) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که خوش بینی و سبک پردازش اطلاعات منطقی، سازگاری روانی را پیش بینی می کند. فراهتی، فتحی آشتیانی و مرادی (1390) و فراهتی (2011) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که در الگوهای ارتباطی خانواده، جهت گیری گفت و شنود منبع کنترل درونی و اعتماد به نفس بالا را پیش بینی می کند و بعد جهت گیری همنوایی منبع کنترل بیرونی و اعتماد به نفس پایین را پیش بینی می کند.

حجازی، لواسانی و مزاری (2011) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که سبک هویتی اطلاعاتی پیش بینی کننده اصلی خوش بینی تحصیلی معلم است. شهرکی ثانوی و همکاران (1390)، رحیمی و خیر (1386) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که جهت گیری گفت و شنود به عنوان پیش بینی کننده مثبت کیفیت زندگی و جهت گیری همنوایی به عنوان پیش بینی کننده منفی کیفیت زندگی هستند.

فلیپس و پیتمن (2007) به بررسی نقش سبک های هویت در پیش بینی سلامت روان شناختی نوجوانان به این نتیجه دست یافتند که سبک هویتی اطلاعاتی به طور مثبت سلامت روان شناختی( خوش بینی، عزت نفس و کارایی) را پیش بینی می کند.

 

 

ضرورت انجام تحقیق در پروپوزال پایان نامه

نمونه پروپوزال روانشناسی

ضرورت انجام تحقیق:

جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی) در طی دو دهه گذشته توجه ویژه ای را در روان شناسی به خود جلب کرده است. نقش خوش بینی در سلامت و بهزیستی به طور گسترده تحقیق شده است، ولی هنوز اطلاعات کمی در مورد عوامل موثر در رشد آن وجود دارد(اوری جدو و همکاران،2012).

همه جوامع به طبع خواستار شادی، سعادت و سلامت روان شناختی اعضای خانواده های خود هستند. برای رسیدن به خواسته باید تا آنجا که ممکن است عوامل تاثیر گذار بر سلامت، بهداشت روان و جهت گیری زندگی را شناخت. یکی از این عوامل احتمالا خانواده و نحوه ارتباطات اعضا آن با یکدیگر و دیگری سبک های هویت فرد می باشد.

شکل گیر هویت و دستیابی به تعریفی منسجم از خود، مهم ترین جنبه رشد روانی اجتماعی انسان است. در فرایند پختگی هویت در نوجوانی، توجه به نظام ارزش ها، آرمان ها و شناسایی رجحان های زندگی اهمیت وافری می یابد (سراموا و همکاران، 2008، نقل از تنهای رشوانلو و همکاران،1391).

در مطالعه شخصیت انسان، هویت جنبه اساسی و درونی است که به کمک آن، فرد با گذشته خود ارتباط یافته، در زندگی احساس تداوم و یکپارچگی می کند. در میان عوامل اجتماعی، نقش خانواده در شکل گیری جهت گیری زندگی بیشتر مورد توجه بوده است.

خانواده به عنوان سیستم قانوان گذار است که اعضای آن به طور مداوم در حال تعریف و تجدید نظر در ماهیت روابط خود بر مبنای الگو های ارتباطاتشان هستند. شناخت این الگو ها و سبک ها ارتباطات خانوادگی علاوه بر توصیف، به پیش بینی و توضیح عملکرد خانواده و توصیه ها و تجویز ها مربوط به آن کمک می کند(کلاک و شیلدز، 1997؛ نقل از رحیمی و خیر،1386).

دانش آموزان دبیرستانی در دوره نوجوانی قرار دارند و دوران نوجوانی با تحولات فراوانی در زمینه های زیستی، روحی، شناختی و اجتماعی همراه است و هریک از این تغییرات می تواند به عنوان یک عامل بحران زا برای نوجوانان محسوب شود. در این دوره فرد به بلوغ می رسد، مشکلات روانی و عاطفی وی افزایش می یابد.

موارد گفته شده حاکی از اهمیت الگوهای ارتباطی و سبک های هویت در تعیین جهت گیری زندگی برای فرد است.حال که به اهمیت موضوع پی بردیم و همچنین از آنجایی که تاکنون پژوهش در این زمینه در نمونه های ایرانی و خارجی انجام نشده است این پژوهش اهمیت و ضرورت می یابد.

 

اهداف کلی و جزئی پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی:

نمونه پروپوزال روانشناسی

اهداف کلی:

پیش بینی جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی براساس سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده.

اهداف جزیی:

بررسی رابطه بین سبک های هویت و جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی. بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی.

بررسی رابطه بین سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده دانش آموزان دختر دبیرستانی.

 

 

فرضیه تحقیق در پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی

نمونه پروپوزال روانشناسی

فرضیه :

بین سبک های هویت و جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی رابطه معنادار وجود دارد.

بین الگوهای ارتباطی خانواده و جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی رابطه معنادار وجود دارد.

بین سبک های هویت و آلگوهای ارتباطی خانواده دانش آموزان دختر دبیرستانی رابطه معنادار وجود دارد.

سبک های هویت و الگوهای ارتباطی خانواده ، جهت گیری زندگی دانش آموزان دختر دبیرستانی را پیش بینی می کنند.

چه کابرد هایی از انجام این تحقیق منظور است؟

در قلمرو نظری، این پژوهش را با ارائه یک رابطه نظری خاص می توان گامی مهم در مطالعه کیفیت زندگی افراد بهنجار و پیشایندهای آن در ایران دانست. با توجه به عدم وجود تحقیق پیشین در زمینه ارتباط مستقیم این متغیرها و پراکندگی تحقیقات مرتبط با ابعاد این متغیرها، مطالعه حاضر را می توان تلاشی هر چند ناچیز در جهت ارتقاء علم موجود دانست.

در عرصه عمل نیز، از یافته های این پژوهش می توان در کارگاه های خانواده جهت بهبود الگوهای ارتباطی خانواده و همچنین در مدارس مشاوران می توانند برای کمک به نوجوانان که در پی دست یابی به هویت خود هستند کمک نمایند.

استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه یافته های این پژوهش می تواند اطلاعات مهمی برای والدین و نوجوانان ایرانی داشته باشد. این یافته بیانگر آن است که جهت ارتقا بهداشت روان فرزندان و والدین می توانند در ارتباطات خود در خانواده تجدید نظر هایی به عمل آورند.

یافته های این پژوهش می تواند برای مدارس مفید باشد. از مدارس انتظار می رود که مهارتهای ارتباطی، اجتماعی و مهارت های زندگی را آموزش دهند. مدارس جایی است که می تواند نقایص موجود در جو خانواده را تا حدودی جبران نماید. نوآوری در طرح چیست؟

با مرور پیشینه پژوهش مشخص می شود که به طور کلی در مورد عوامل موثر بر جهت گیری زندگی تحقیقات اندکی صورت گرفته است و همچنین با توجه به اینکه جهت گیری زندگی نقش بسیار مهمی در سلامت جسمانی و روانی افراد ایفا می کند و همچنین با در نظر گرفتن اینکه جهت گیری زندگی بیشتر جنبه آموختی دارد و در طول زندگی در برخورد با عوامل فردی( مثل سبک هویت) و اجتماعی ( مثل الگو های ارتباطی )شکل می گیرد بنابراین پژوهشگر در این چارچوب با هدف پیش بینی جهت گیری زندگی براساس سبک های هویت و الگو های ارتباطی به پژوهش می پردازد.

 

 

روش تحقیق پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی

نمونه پروپوزال روانشناسی

روش:

روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است.

جامعه:

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ری که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل هستند.

نمونه:

نمونه به تعداد 220 نفر از جامعه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر ری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب می شوند.

برای انتخاب نمونه، از بین ناحیه شهر ری، یک ناحیه را به صورت تصادف انتخاب می کنیم و از آن ناحیه، 5 مدرسه را به تصادف گزینش می کنیم و سپس از هر مدرسه 44 نفر( 22 نفر اول دبیرستان و 22 نفر دوم دبیرستان) به عنوان نمونه انتخاب می شوند.

 

ابزارهای پژوهش در پروپوزال و پایان نامه روانشناسی ارشد

نمونه پروپوزال روانشناسی

ابزارهای پژوهش:

نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی : نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی نسخه کوتاه و اصلاح شده ی آزمون جهت گیری زندگی اصلی(LOT) است که تفاوت های فردی در خوش بینی – بدبینی را می سنجد. از پاسخ دهندگاه خواسته می شود که میزان توافق شان را برای هریک از گویه ها بر اساس یک مقیاس لیکرت 5 نقطه ای درجه بندی کنند.

این مقیاس شامل سه گویه درباره خوش بینی، 3 گویه در مورد بدبینی به علاوه 4 گویه پرکننده می باشد(شی یر و همکاران، 1994). شی یر و کارور (1994) ضریب آلفای کرونباخ 78% و ضریب پایایی بازآزمایی 68%( بعد از 4 ماه) گزارش کردند.

حسن شاهی (1381) در بررسی خصوصیات روان سنجی این مقیاس، ضریب آلفای کرونباخ 74% و ضریب بازآزمایی 65% را به دست آورده است. کجباف و همکاران (1385) پایایی این پرسشنامه را 74% گزارش کردند.

پرسشنامه سبک های هویت :

این پرسشنامه توسط بروزنسکی (1992) ساخته شده و با 40 عبارت، سه سبک هویت اطلاعاتی با 11 عبارت، هویت هنجاری با 9 عبارت، و هویت سردرگم / اجتنابی با 10 عبارت را می سنجد. 10 عبارت دیگر به تعهد هویت اختصاص دارد و از آن برای تحلیل ثانویه استفاده می شود و جزو سبک هویت محسوب نمی شود. پاسخ آزمودنی در طیف 5 درجه ای از کاملا مخالف تا کاملا موافق (5) مرتب می شود. ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه بروزنسکی و نی میر (1994) از 61% تا 78% گزارش شده است.

در نمونه ایرانی، خدایی و همکاران (1388) ضرایب آلفای کرونباخ 53% تا 71% را برای سبک های هویتی گزارش کردند.

 

پرسشنامه تجدید نظر شده الگو های ارتباطی خانواده :

این پرسشنامه را کوئرنر و فیتزپاتریک (2002) ساخته اند، یک مقیاس خود سنجی بوده و درجه موافقت یا مخالفت پاسخ دهنده را در دامنه پنج درجه ای از کاملا موافقم (نمره پنج) تا کاملا مخالفم (نمره یک) درباره 26 گویه در زمینه ارتباطات خانوادگی می سنجد.

15 گویه اول مربوط به جهت گیری گفت و شنود " گفت و شنود به این معنی است که همه اعضای خانواده به شرکت آزادانه و راحت در بحث ها و تبادل نظر تشویق می شوند" و 11 گویه بعدی مربوط به بعد جهت گیری همنوایی است " همنوایی به این معنی است که اعضاء نگرش ها و ارزش های یکسانی دارند و فرزندان باید از والدین اطاعت کنند". کوئرنر و فیتزپاتریک (2002)،

پایایی مقیاس را برای بعد گفت و شنود 89% (دامنه 92% تا 82%) و برای بعد همنوایی 79% (دامنه 84% تا 73%) گزارش کردند. در ایران کورش نیا (1385)، ضریب آلفای کرونباخ را برای بعد گفت و شنودف معدل 87% و برای بعد همنوایی، معادل 81% بدست آورد.

 

 

تعیین روش تحلیل داده های پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی

نمونه پروپوزال روانشناسی

روش تحلیل داده ها:

جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده توسط ابزار های فوق، از شاخص های و روش های آمارتوصیفی برای بدست آوردن فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و خطای استاندارد داده ها استفاده خواهد شد؛ و سپس از آمار استنباطی برای بدست آوردن ضریب همبستگی و رگرسیون چند گانه به کمک نرم افزار spssاستفاده خواهد شد.

منابع فارسی:

پیری، لیلا؛ شهر آرای، مهرناز. (1384). بررسی رابطه میان سبک های هویت، ابراز وجود، وسبک های رویارویی با فشار روانی. مطالعات روان شناختی، دوره ی 1، شماره 2: ص 59-39.