اهمیت و ضرورت در پروپوزال علوم تربیتی

یک نمونه از اهمیت و ضرورت در پروپوزال آماده کارشناسی ارشد علوم تربیتی شما را برای انجام تحقیق کمک می کند.

 

موضوع پایان نامه ارشد علوم تربیتی:

نقش عوامل استرس شغلی در روحیه و عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان ...

اهمیت و ضرورت :

معلمان مهم ترین و موثرترین عامل در مدرسه شناخته شده و در برابر عملکرد شغلی خود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، و اعمال هدفمند در سازمان مسئول می باشند. لذا معلمان برای کسب عملکرد شغلی بالا مجبورند که برانگیخته شود و با انگیزه کار کند. ایجاد انگیزه باعث تاثیر گذاری موفقیت فردی بر اثر بخشی کلی مدرسه می شود (بولدوف و گراون ، 2002).

اکثر محققان تلاش های خود را بر روی مطالعه معلمان متمرکز نموده اند، تا بدین وسیله عواملی که بر عملکرد شغلی آنها تاثیر می گذارد را درک و شناسایی نمایند (گلسبای ، لاجسی ، و بوروم ، 1992).

از طرف دیگر، استرس شغلی امروزه به مساله ای شایع و پر هزینه در محیط های کاری تبدیل شده است. دانشمندان علوم پزشکی درصد قابل توجهی از بیماری های روانی و جسمانی ناشی از کار را به وجود بیش از حد استرس مرتبط می دانند. اگر چه این تنها ضرر نیست، بلکه آثار زیان آور آن بر روی عملکرد نیز قابل توجه است (مهمانفر، 1384).

همچنین پژوهش ها نشان داده است که فشارهای عصبی عملکرد و فعالیت های اعضای سازمان را تحت تاثیر قرار داده و آنها را دچار حالات روانی خاص کرده و رفتار اعمال را از خود نشان می دهند که در بازدهی سازمان منعکس می شود؛ نیروی انسانی سازمان را ضایع کرده و اهداف را دستخوش تزلزل می کند (نزهت، 1380).

براساس مطالعات متعدد و بررسی های به عمل آمده، ثابت شده که استرس، سلامت جسمی و روحی-روانی انسان را به مخاطره انداخته و به عنوان عامل بسیاری از بیماری ها، نقش تعیین کننده ای دارد. از آنجا که بخش عمده ای از زندگی انسان و تامین نیازهای مادی و معنوی او را از طریق کار کردن میسر خواهد شد، بنابراین شناخت استرس و نحوه کنترل و ادراه کردن آن یا به عبارت دیگر مدیریت استرس، برای مقابله با عوارض و پیامدهای نامطلوب آن، اهمیت فوق العاده ای دارد (ملانیکینگ، 1388).

علاوه بر آن ایجاد روحیه و دلگرمی در معلمان و خشنود کردن آنان در کیفیت کارایی و اثر بخشی و بالابردن آموزش نقش مهمی را ایفا می کند(هاشمی، درویش پور فراغه و همتی، 1389)؛ و بدون آمادگی روانی معلمان دسترسی به اهداف آموزش و پرورش آسان نخواهد بود. به همین سبب، آماده سازی معلمان کار آزموده و با روحیه بالا از جمله مسائل مهمی است که برنامه ریزان نظام آموزش و پرورش را به خود مشغول کرده است (عسگریان، 1380).

بدون شک بررسی عوامل استرس زای شغلی و چگونگی تاثیر آنها بر کار و زندگی شاغلین می تواند به منزله ابزاری کارآمد در هدایت معلمان در بهروری افزون تر و پیشگیری از تحلیل زودرس نیروی کار عمل نماید.