این یک نمونه بیان مسئله کامل است که در یک پروپوزال ارشد علوم تربیتی به همراه عنوان و موضوع دقیق آن است.

موضوع پایان نامه ارشد علوم تربیتی:

نقش عوامل استرس شغلی در روحیه و عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهرستان ...

شرح مساله : پیشرفت یک کشور در اولین مرحله به نظام آموزشی آن وابسته است.

در نظام آموزشی موفق معلمان نقش حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانش آموزان به کارایی نحوه تدریس معلمان آنها وابسته است. عملکرد شغلی معلمان یکی از مهم ترین عوامل در تسهیل یادگیری دانش آموزان است (سلامت، سمسو و مصطفی کمالو، 2013). عملکرد شغلی به معنی عملی است که منجر به تکمیل یا اجرای یک تکلیف می شود (گریفین ، 2012).

عملکرد شغلی معلمان نیز به صورت وظایفی تعریف می شود که توسط معلم در یک دوره زمانی خاص و در یک مدرسه برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام می گیرد عملکرد شغلی بالا بیانگر کیفیت تدریس و آموزش در یک مدرسه است (احمدی، امانی ساری بگلو و معصومی، 1393).

به عبارت دیگر، عملکرد شغلی عبارت از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله می باشد. در این تعریف کارایی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته می باشد و اثر بخشی عبارت از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در یک تعریف دیگر، عملکرد شغلی همان بازده افراد طبق وظایف قانونی تعریف شده و عبارت است از پیامد فعالیت های نیروی انسانی در خصوص انجام وظایفی که به او واگذار می شود و میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار را بیان می کند (سیستانی، 1381).

کارایی و پویایی افراد تا اندازهای به سطح روحیه آنها بستگی دارد (غلامی، عقابی، امیر شاهی و یداللهی ، 1391). روحیه ترکیبی است از طرز تلقی، احساسات و عواطف فرد یا افراد نسبت به انجام کار تا حد توان در یک محیط کاری. هر اندازه فعلیت فرد یا گروه سازمان توام با رضایت خاطر باشد، روحیه کاری مطلوب و در صورت عکس روحیه نامطلوب و پایین است (عسگریان، 1370).

بنتلی و ریمپل (1980) روحیه را به عنوان علاقه و اشتیاق حرفه ای که یک شخص در جهت تحقق اهداف فردی و گروهی در یک موقعیت شغلی معین ابراز می کند، تعریف کرده اند. بنابراین می توان گفت فرد با روحیه، فردی وظیفه شناس است که وظایف خود را به خوبی انجام می دهد و از آنجا که روحیه عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، سازمان ها باید به اهمیت این امر واقف گردند (حیدری و رجایی پور، 1387).

نظریه پردازان همگی موافقند که روحیه نتیجه ترکیب عوامل زیر است:

1. ساختمان شخصیت؛

2. سازمان اجتماعی محیط کار؛

3. جنبه های رسمی سازمان (کاشانیان، 1370).

بنتلی و ریمپل (1980) ابعاد روحیه را شامل موارد زیر می دانند: ارتباطات موثر بین معلمان و مدیران؛ احساس رضایت از شغل؛ همکاری بین معلمان؛ فراهم بودن رفاه اقتصادی؛ حجم کار؛ مسایل برنامه درسی؛ موقعیت اجتماعی؛ حمایت جامعه از آموزش و پرورش؛ فراهم بودن خدمات و تسهیلات آموزشی؛ کاهش فشارهای منطقه بر معلمان. پژوهش ها نشان داده است یکی از عواملی که موجب کاهش روحیه معلم می شود استرس شغلی می باشد (کریاکو، 1384).

استرس شغلی عبارت است از اینکه تعامل بین شرایط کار و فرد شاغل به گونه ای باشد که فرد نتواند از عهده فشارهای مرتبط با آن بر آید (راس و آلتمایر، 1377).

استرس شغلی معلم، تجربه ی معلم از احساسات منفی و ناخوشایند از قبیل خشم، ناراحتی، اضطراب و افسردگی و عصبانیت ناشی از برخی جنبه های کاری یک معلم است (کریاکو؛ ترجمه وحدتی احمد زاده، 1384).

استاینمتز (1977) عوامل مرتبط با استرس شغلی را در سه بعد مورد بررسی قرار می دهد: عوامل استرس زا مرتبط با ماهیت شغل، عوامل استرس زا مرتبط با همکاران، و نهایتاً عوامل استرس زا مرتبط با سرپرستان. موقعیتهای همچون فقدان تامین شغل، حاکمیت روابط بر ضوابط، بوروکراسی سردرگم، فقدان مکانیسم‌های کنترل، و ارزشیابی، شیفت های کار، ساعت کار زیاد، فناوری جدید، حقوق کم و سبک مدیریت باعث ایجاد استرس درمحیط کار می گردند.

برخی از تحولات شغلی مانند تغییرات سازمانی، تغییر حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی، ارتباط با مراجعان، اضافه کاری و دگرگونی های اجتماعی موضوعاتی هستند که به شکلی بر فرد فشار آورده و او را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اضطراب می نماید (علوی، جنتی فرد، داوودی، 1388).

یافته های پژوهش ها حاکی از آن است که فشارهای شغلی بر زندگی شخصی کارکنان و بر کیفیت عملکرد آنها در کار اثر سوء بر جای می گذارد (رضائیان، 1387).

بدون شک حرکت در جهت نیل به اهداف سازمانی و کسب آن اهداف و در نهایت پیشرفت جامعه، در گرو افزایش عملکرد کارکنان در سازمان ها است. فشار روانی مهم ترین تاثیر را بر عملکرد فرد می گذارد. بدین ترتیب هنگامی که فشار روانی از حد مشخصی فراتر برود، باعث کاهش عملکرد می شود. میزان فشار روانی در حد متعادل بهترین عملکرد را به همراه خواهد داشت و اگر میزان آن از یک محدوده کمتر یا بیشتر شود، عملکرد پایین خواهد آمد (رحیمی، 1390).

بنابراین با توجه به مباحث و پژوهش های گذشته و همچنین اهمیت محیط مدرسه برای شناخت رابطه این متغیر ها «استرس شغلی و روحیه و عملکرد

 

کاری» برررسی نقش استرس شغلی در روحیه و عملکرد کاری مطرح می شود. بنابراین سوال اساسی این پژوهش، آن است که آیا عوامل استرس شغلی(ماهیت کار، همکاران و سرپرستان) روحیه و عملکرد کاری معلمان دوره ابتدایی شهرستان زاوه را تحت تاثیر قرار می دهد؟