یک نمونه کارضرورت و اهمیت تحقیق را به عنوان راهنمای نوشتن این بخش برای انجام تحقیق در پروپوزال پایان نامه روانشناسی در ادامه آمده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق یکی از بندها و بخش های فرم پروپوزال است که همانطور که از نام آن پیداست به بیان اهمیت اهداف انتخاب می پردازد و مسئله تحقیق را از جهت اهمیت آن تبیین می نماید.

از جمله نکاتی که در این زمینه گفتنی است اینکه اهمیت و ضرورت باید همراه با ذکر منبع و مستند باشد. مهم ترین محور این بخش بیان این نکته است که تحقیق حاضر چه مشکلی را در آن حوزه می تواند حل نماید.

در اینجا نمونه از اهمیت و ضرورت آمده است که عنوان پروپوزال نیز مشخص است.

عنوان پروپوزال: مقایسه آموزش رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان در تعارضات دوستانه دانش آموزان مقطع دبیرستان

اهمیت و ضرورت:

در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که افراد واکنش های مختلفی به موقعیت های تعارض از خود نشان می دهند که شامل پاسخ های روان شناختی مانند بی توجهی، بی علاقگی و ... پاسخ های فیزیولوژیکی مانند زخم معده، مشکلات تنفسی و ... پاسخ های رفتاری مانند پرخاشگری و خرابکاری (دایاس ، بولر و دی ، 1999).

علی رغم وجود چنین مشکلاتی، تعارض بخش اجتناب ناپذیر روابط است و از طرف دیگر تعارض می تواند به صورت مثبت هم، به کیفیت روابط و هم بر رشد اضافه نماید. حل موثر تعارض و مدیریت آن از طریق مهارت های حل مساله، تصمیم گیری صحیح و ارتباط متقابل و شیوه های مقابله ای مناسب امکان پذیر است (رحیم ، 1986).

از طرفی دیگر، روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری اند. داشتن روابط مثبت و سالم با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است. آن چه که امروز هستیم و آن چه در آینده خواهیم بود هر دو معلول رابطه ما با دیگران است. روابط ما رفتار ما را به صورت یک انسان اجتماعی شکل می دهند همچنین در منحصر به فرد بودن شخصیت، هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند (ثنایی، 1377).

علاوه بر آن، تنظیم شناختی هیجان به عنوان ابزاری برای فهمیدن این مساله است که چگونه فرد می تواند توجه و فعالیت خود را سازمان داده، و اعمال راهبردی و مصرانه را برای غالب آمدن بر موانع و حل کردن مسائل بدست آورد. هر گونه آشکار و نقص در تنظیم هیجان می تواند فرد را در برابر مشکلات هیجانی چون افسردگی، اضطراب و فشار روانی و مشکلات رفتاری و شناختی آسیب پذیر سازد (اهرینگ ، 2008؛ به نقل از جلالی و رافعی، 1390).

با توجه به نقش مشکلات ارتباطی و تنظیم هیجان در تعارضات به نظر می رسد که آموزش و کاربرد مهارت های رویکرد گفتگو و تنظیم هیجان و مقایسه جداگانه این دو روش در کاهش تعارضات دوستانه بتواند به توسعه این حیطه درمانی کمک کند.