انتخاب روش تحقیق در پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی مرحله مهمی در انجام پژوهش است.

کلیۀ وسائل و مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوۀ تجزیه و تحلیل منطقی آنها را برای نیل به یک هدف معین، روش علمی تحقیق گوئیم.

این هدف به طور کلی کشف حقایق است، و به همین جهت اصول کلی آن در کلیۀ علوم یکسان است و بسته به اینکه حقیقت مطلوب جزو کدام دسته از علوم باشد، روشهای خاص آن علم که تناقضی با اصول روش علمی تحقیق نداشته باشد به تفصیل تعیین و ملاک عمل قرار می گیرد.

بطور کلی مراحل اصلی روش تحقیق علمی به قرار زیر است:

الف. طرح مسأله.

ب. تهیه و تنظیم فرضیه.

پ. جمع آوری اطلاعات.

ت. طبقه بندی اطلاعات حاصله.

ث. مطالعۀ اطلاعات و تشخیص روابط علت و معلول.

ج. تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها.

چ. تهیۀ گزارش تحقیق.

به طور کلی مراحل اصلی روش تحقیق علمی:

1- طرح مسئله

2- تهیه و تنظیم فرضیه

3- جمع آوری اطلاعات

4- طبقه بندی اطلاعات حاصله

5- مطالعۀ اطلاعات و تشخیص روابط علت و معلول

6- تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها

7- تهیۀ گزارش تحقیق

اولین نکته ای که باید هر محقق در نظر بگیرد این است که تحقیق خود را مستقیماً روی امور واقعی تمرکز دهد و محقق باید ذهن خود را از محفوظات قلبی پاک کند و تحقیق خود را بر مبنای شک شروع نماید و به جمع آوری اطلاعات بپردازد و موارد یافته شده را تا حد امکان به کوچکترین واحد تبدیل نماید و در قالب کلی نتیجه گیری نمائیم.