برای انتخاب موضوعات جدید و انجام پروپوزال ارشد روانشناسی زوج درمانی با تخصصی ترین مجموعه پژوهشی در این زمینه همراه باشید.

برخی زوج درمانگران علاقه دارند برای زوج ها تکالیف مشترکی طراحی کنند، که در بیرون از جلسه درمان انجام دهند. زوج نتایج را در جلسه بعد گزارش می دهند. روش های تکمیل، سازماندهی و برنامه ریزی تکالیف ارائه شده، اطلاعات زیادی در مورد شیوه ارتباط زوج به ما می دهند. برخی مواقع ممکن است درمانگر با هدف ارزیابی سبک ها و مهارت های ارتباط و مذاکره زوج، از آنها بخواهد برنامه ریزی برای تعطیلات آخر هفته داشته باشند. در کارگاه های غنی سازی ازدواج، گاهی از زوج ها خواسته می شود، باهمدیگر تصویری نقاشی کرده یا با خاک رس اشکالی را مدل سازی کنند. به نظر می رسد این روش، چیزی بیشتر از یک راهبرد غیر استاندارد مورد استفاده درمانگران است۔

 استفاده از عکس ها در خانواده درمانی بر چند فرض مبتنی است اندرسون و مالوی ۱۹۷۶؛ كاسلو و فریدمن ۱۹۷۷) که در ذیل به آنها اشاره شده 1- زوج ها مایل اند در مواقع مهم چرخه روابط زندگی، عکس ها و فیلم هایی را تهیه کنند. ٢. در طول زمان های پراسترس، عکس های کمتری گرفته شده است. ٣- زوج ها عکس های معینی را انتخاب می کنند دلیل آن این است که این عکس ها چیزهایی را که زوج دوست دارند به تصویر بکشند را نشان می دهند. ۴. همان طور که رؤیاها و لغزش های زبانی راهی به ناخودآگاه هستند، عکس ها ارتباط نمادین هستند و معانی نهفته رابطه را نشان می دهند.