با استفاده از مشاوره تخصصی ما می توانید برای پروپوزال نویسی رشته روانشناسی زناشویی و مشاوره خانواده و زوج درمانی موفق عمل نمایید.

در زوج درمانی ارزیابی اولین گام در فرایند درمان است . متأسفانه مدل دو بعدی شبیه به این نمی تواند به طور مناسب این واقعیت را نشان دهد، که ارزیابی توسط درمانگر، فعالیتی مربوط به زمان خاص نیست. ارزیابی فرایندی مداوم و پیوسته است که از اولین تماس تلفنی، اولین باری که مراجع را می بینیم، و شاید از اولین ثانیه های برخورد چهره به چهره شروع می شود. این فرایند، مادامی که ما واحد اطلاعاتی جدیدی را، چه با ابزارهای استاندارد شده و چه با ابزارهای غیر رسمی، در مورد زوج ها و تجربه های شان، کسب می کنیم، ادامه دارد. ما اغلب اطلاعات مهمی را در جلسات بعدی، که مراجع احساس اعتماد بیشتری داشته و شفاف تر عمل می کند جمع آوری می کنیم. با این که ارزیابی فرایندی مداوم است، در مواقعی که انجام آن ضروری است، دو مرحله مهم در آن وجود دارد. اولین مرحله مربوط به غربال گری اولیه است. جایی که درمانگر تلاش می کند مشکلات جدی از قبیل روان پریشی، سوء مصرف مواد و تجاوز را بررسی کند.

به دنبال این ارزیابی، درمانگر تصمیم می گیرد که زوج درمانی مناسب است یا درمان فردی، بستری شدن در بیمارستان مفیدتر است یا سایر درمان های خاص در این مرحله، درمانگر از مهمترین مسائلی که زوج با آن روبه روست، آگاه می شود. مرحله دوم در ارزیابی، زمانی اتفاق می افتد که تصمیم بر انجام زوج درمانی گرفته شده و زوجها هدفی را با درمانگر به گفتگو گذاشته اند. با وجود این که در فرایند غربال گری اولیه، ممکن است مسائل زیادی آشکار شوند، درمانگر فقط روی یک یا دو مسأله متمرکز شده، به بررسی و موشکافی آن می پردازد و سایر حوزه ها را در آن لحظه کنار می گذارد. به زبان استعاره، غربال گری اولیه شبیه استفاده از دوربین هایی برای بررسی هرچه بیشتر افق است. اما هربار که ناحیه ویژه انتخاب شد، به ارزیابی دقیق تر و موشکافانه تر آن می پردازیم که می توان آن را به کار میکروسکوپ تشبیه کرد. از این رو، اسنیدر ، هیمن و هاینر (۲۰۰۵)، بر حساسیت و دقت در مرحله غربال گری اولیه تأکید داشته و توصیه می کنند، ابتدا همه مسائل بالقوه مورد توجه قرار گیرد، سپس ابزار دقیق تری برای شناسایی نگرانی های خاص انتخاب شده و در نهایت، راهبردهایی برای بررسی این که دغدغه های فردی و رابطه ای چگونه بر زن و شوهر تأثیر می گذارد.