برای انتخاب موضوع دلخواه و نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد مشاوره خانواده تخصص و هوشمندی خاصی برای تحقیق نیاز است.

در طول فرایند درمان هم اهداف و هم مشکلات مورد بازبینی قرار می گیرند. همان طور که هیئت امنای شرکتی باید با مشکلات تولید سروکار داشته باشند. زوج نیز باید برای حل مشکلاتی که عملکرد روزمره آنها را به تأخیر می اندازد تلاش کنند. اما آنچه در مورد مدیریت کار تجاری صدق می کند این است که شرکت، از طریق انجام پژوهش و توسعه برای سود بیشتر با تولید محصولات جدید سوق داده شود. تأکید بر اهداف در ارتباط یک زوج، علاقه به این که ارتباط چگونه می توانسته باشد را زنده کرده و به کار سخت کنار آمدن با مشکل توازن می بخشد. بسیاری از اوقات، زوج ها نمی دانند که چه چیزی در رابطه آنها اشتباه است، در نتیجه، رابطه در یک جهت منفی پیش می رود. در این هنگام از همسران درخواست می شود به بررسی این سؤال بپردازند: «ما دوست داریم ارتباطمان چگونه باشد؟» رویکرد راه حل محور در درمان، بر این باور است که هنگامی که زوج ها در مورد این که آینده مثبت چگونه به نظر می رسد، صحبت می کنند، درواقع در حال تعيين هدف هستند. این اهداف عمومأ به صورت مثبت بیان شده و بر وجود چیزی تأکید دارند، نه بر نبود چیزی. در ابتدا، زوج ممکن است مشکل را این گونه بیان کنند اما بسیار زیاد و هیجانی در مورد چیزهای بی اهمیت دعوا می کنیم» هنگامی که آنها هدفی را تعیین کردند، خواهند گفت «ما می خواهیم مشکلات جزئی را حل کنیم و در خاتمه نسبت به یکدیگر احساس مثبتی داشته باشیم»۔ شما می بینید که در مدل یکپارچه، تعیین هدف به صورت تعاملی و به عنوان یک دید اشتراکی تعریف شده است. رویکرد ما این است که از زوج بخواهیم تغییرات رفتاری و عاطفی که آنها مايل اند اتفاق بیافتد را شناسایی کرده سپس آنها را در قالب کلمات عینی و ساده بیان کنند. هنگامی که چنین اهدافی تعیین شد، هر دو عضو دیدگاه روشنی در مورد آنچه برای رسیدن به آن تلاش می کنند دارند. این امر می تواند ناامیدی و سرخوردگی ای را که آنها را به رابطه درمانی آورده است خنثی کند. در اینجا چند مثال ذکر شده که نشان می دهد چگونه زوج ها می توانند مشکلات را به اهدافی تبدیل کنند که از عناصر رفتاری و عاطفی تشکیل شده است.