هدف از بررسی اولیه متون یافتن اطلاعات مربوط در زمینه موضوع انتخابی تحقیق در پروپوزال پرستاری و نیز جستجو برای حیطه مناسب مسئله می باشد.

فاکس و همکاران (۱۹۶۹) به دو نمونه از متونی که باید مورد مرور قرار گیرد اشاره کرده است.
 اولین نمونه، متون مفهومی است که توسط نویسندگان معتبر در مورد موضوعی نوشته شده است که شما انتخاب کرده اید و نظرات، ایده ها تئوری ها یا تجربیاتی را که در غالب کتاب، مقاله یا روزنامه به چاپ رسیده است را ارائه می دهد.
نمونه دوم، متون تحقیق در پروپوزال پرستاری  است که در مورد موضوع تحقیق در پروپوزال   انجام شده است. توضیحات و نتایجی را به شما ارائه می دهد که این توضیحات بیشتر در غالب مقالات و گزارشات ارائه می شود.
در بخش های دیگر این سایت چگونگی انجام تحقیق در پروپوزال پرستاری   را از طریق متون مرجع به شما می آموزد. همان گونه که هر بخش از یک تحقیق در پروپوزال   بر کل تحقیق در پروپوزال   تأثیر دارد، محققان نیز باید آگاهی های لازم را در زمینه تحقیق در پروپوزال پرستاری   که می خواهند انجام دهند داشته باشند.
در این مرحله کسب خلاصه ای از اطلاعات درباره موضوع نسبت به دانش عمیق از اهمیت بیشتری برخوردار است. آشنایی با جنبه های پیشینه تحقیق در پروپوزال پرستاری  اتی که در محدوده حیطه مسئله به صورت عالی به اثبات رسیده است مهم است و می توان چنین فرض کرد که این حقایق نیازی به اثبات ندارد و در مسئله تحقیق در پروپوزال   به سادگی می توان از آنها استفاده کرد.


شناسایی مسئله تحقیق در پروپوزال پرستاری  :
 پس از انتخاب حیطه مسئله نوبت به مرحله بعدی یعنی شناسایی دقیق تری از مسئله تحقیق در پروپوزال پرستاری   می رسد. بنابراین به مسئله تحقیق در پروپوزال   خاص تری تبدیل می شود که تمام خصوصیاتی که از قبل در باره آنها بحث شده است را دارا می باشد. این مرحله به ذهنی جستجو گر، چشمی برای دیدن نا هماهنگی ها وضعف های تئوری های اخیر و نیز مقداری ابتکار نیازمند است.
 غالبا برای مطرح نمودن سؤالات ساده شناسایی مسائل خاص سودمند است، به عنوان مثال آیا وجود گیاهان در محیط خانگی بر طرز تفکر افراد تأثیر گذار است؟ یا چگونه پیش گیری از تخریب جلو گیری می کند؟ یا آیا برنامه ریزی و آیین نامه های ساختمانی می تواند مانع از تخریب معماری بومی شود؟ این قبیل سؤالات می تواند سر آغازی برای طرح مسئله خاص تحقیق در پروپوزال پرستاری   باشد که هدف از نتیجه آن باید پاسخ به این قبیل سؤالات باشد. در این مرحله ویژگی سؤال نشانه هایی در مورد روش تحقیق در پروپوزال پرستاری   به شما می دهد که می تواند مناسب باشد. آیا در این روش ممکن است مطالعات تاریخی، جستجوی تشریحی، تجزیه و تحلیل ارتباطی و یا ترکیبی از بیش از یکی از آنها باشد.
ظاهرا سؤالات ساده چیستان های مبهمی هستند که باید به دقت شناسایی و بررسی شود، به عنوان مثال در سؤالات بالا طرز فکر افراد به چه معنایی است، چه نوعی از میزان پیشگیری انتظار می رود، و آیا در همه جا این سؤال تمامی موارد معماری بومی را در بر می گیرد؟
سوالات اضافی از قبیل، کجا ، چه کسی، چه، کدام، کی که در برابر هر کلمه مطرح می شود می تواند به توضیح مسئله کمک نمایید. در این مرحله مسئله را به جملات کوتاه تقسیم کرده و نگران طولانی بودن عبارات نباشید. قرار دادن هر جمله در کاغذی جداگانه روش سودمندی است که می تواند عبارات را در سلسله مراتب متفاوت قرار دهد. وقتی از هر جمله تا جمله دیگر بهترین توالی منطقی بدست آمد، عبارت را می توان به صورت ساده و دقیق تر ویرایش کرد.
هنگام توسعه مسئله خاص تحقیق در پروپوزال پرستاری   مهارت های مورد نیاز برای انجام تحقیق در پروپوزال پرستاری  که به واسطه مسئله مطرح شده است را به خاطر بسپارید.
فاکس (۱۹۶۹)

پنج نوع ضروری مهارت را شناسایی کرده است. که عبارتند از:
کلیات طرح تحقیق
مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
ابزار جمع آوری اطلاعات
 جمع آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات
تبیین و تفسیر و نتیجه گیری
این پنج مهارت پنج فصل پایان نامه پرستاری را تشکیل می دهد.

دانلود رایگان پروپوزال ارشد پرستاری کودکان

نمونه پروپوزال روش تحقیق آموزش پرستاری درباره اعتیاد اینترنتی

دانلود نمونه پروپوزال روش تحقیق آموزش پرستاری

نمونه پروپوزال تکمیل شده پرستاری

دانلود نمونه پروپوزال پرستاری داخلی جراحی

دانلود نمونه پروپوزال آماده پرستاری