مشاوره نوشتن پروپوزال روانشناسی بالینی ارشد و دکتری

برای  نوشتن پروپوزال پایان نامه روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری روش های علمی تحقیق مهم ترین ابزار است.

پروپوزال و پژوهش شما در رشته روانشناسی بالینی بهتر است جنبه کاربردی با رویکردی جدید داشته باشید تا بتوانید از پژوهش خود به اشکال مختلف استفاده کنید.
از روانشناسی بالینی انتظار می رود در خدمت کار عملی پزشکی باشد، اما به میزانی نه چندان غیرمعمول متهم است که چنین نمی کند. سزاوار است که بیمار یاری شود، زیرا پزشک درصدد درمان اوست. گرچه کار کرد و به سهولت با اشتغال فکری او به علم تاب آسیب می بیند. معرفت به خودی خود بی فایده است و علم ناب به نیست انگاری درمانی منجر می شود. زمانی که دانستیم چه چیزی وجود دارد، قادر به شناخت آن هستیم و اگر با دقت پیش بینی کنیم که سیر آن چگونه خواهد بود، این احساس رشد می یابد که چیز بیشتری برای انجام وجود ندارد، مگر سپردن بیماران به نوعی مراقبت بدون این توقع که ما می توانیم واقعا به آنان کمک کنیم.
شما با نوشتن یک پروپوزال کاربردی برای ارشد یا دکتری رشته روانشناسی می توانید به بسیاری از ناهنجاری های روانی کمک کنید. بگذارید مثالی بیاوریم. به عنوان نمونه نوشتن پروپوزال روانشناسی بالینی در حوزه روان پریشی و اختلال های مرتبط در این زمینه می تواند کمک کننده باشد.
 این امر، آن چنان که بیان شده است، امکان دارد کمکی ویژه در مورد روان پریشی های شدید و نابهنجاری های ذاتی شخصیتی باشد. از سوی دیگر امروزه اغلب میان دانشجویان تمایلی خوش بینانه برای کمک کردن وجود دارد. سزاوار است در همه موقعیت ها کاری انجام یا برای آن کوشش شود. مردم به علاج مؤثر باور دارند.
زمانی که انجام پژوهش های دانشگاه از جمله در رشته روانشناسی در خدمت هیچ هدف درمانی نیست، علاقه به آن کاسته می شود. اگر دانش دچار شکست شود، آن گاه اعتقاد به هنر فرد و خوش اقبالی او جایگزین می شود، به هرحال انسان محیطی درمانی را طرح ریزی و زمینه سازی می کند، حتی اگر این محیط نوعی تشکیلاتی باشد که بدون نتیجه و فایده واقعی فعالیت کند خواه نیست . توجه به جنبه نظری پروپوزال نویسی و توجه بیش از حد به جنبه کاربردی تحقیق به یک اندازه غیرمسئولانه هستند. در هر دو مورد قضاوت انتقادی از دست می رود، از یک سو هنگامی که انفعال به صورت نادرست درصدد توجیه این نکته است که کاری نمی توان انجام داد و از سوی دیگر هنگامی که فعالیت کورکورانه می اندیشد که نیت خوب و اشتیاق، به خودی خود ارزشمند است و می تواند چیزی حاصل کند. به این معنی طبابت کردن تنها نیازمند میل ذاتی و استعداد است و نه معرفت و دانش۔ اما در درازمدت کار مؤثر پزشکی را تنها می توان مبتنی بر امور یقینی ۔ معرفتی دانست. در حوزه روانشناسی بالینی مسائلی مطرح تحقیق می شود که دانشجویان ارشد و دکتری روانشناسی می توانند تخصص های لازم برای توجه به آن را داشته باشند و به خوبی بتوانند فعالیت های خودشان را انجام دهند.
بدین ترتیب باید راهنمایی ها و خدمات لازم برای پروپوزال نویسی وجود داشته باشد و نحوه کار در پروپوزال نویسی به خوبی برای نیروهای کاری بیان شود. مشاوره انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی برای این دانشجویان ارشد و دکتری روانشناسی می تواند ثمربخش باشد.