آموزش نوشتن پروپوزال دکتری روانشناسی – فرضیه تحقیق

یکی دیگر از بخش های مهم یک پروپوزال دکتری روانشناسی نوشتن فرضیات تحقیق است.

در این آموزش با ارائه نمونه فرضیه های یک پروپوزال با نحوه نوشتن فرضیه در پروپوزال دکتری روانشناسی آشنا می شویم.
نحوه تدوین فرضیه:

به زبان ساده اینکه هر کسی در مواجهه با یک مجهول احتمال می دهد راه هایی برای حل آن باشد و حدس هایی مطرح می کند. اما به زبان علمی دانشمند پس از اندیشیدن درباره آن مسئله پس از بررسی اطلاعات اولیه درباره جوابهای ممکن نظر می دهد و سرانجام پس از بررسی علمی و دقیق همه جوانب مربوط ، ممکن است برای مسئله مورد نظر یک جواب  موقتی ارائه دهد و این جواب موقتی که فرضیه نامیده می شود ممکن است یک گمان نسنجیده و یا یک جوابی باشد که بتوان آن را به اثبات رساند. به بیان دیگر فرضیه بیان مبتنی بر حدس با پیشنهاد موقتی درباره رابطه بین دو متغیر و در واقع همان چیزی است که نویسنده  پروپوزال به دنبال اثبات آن است. نویسنده  پروپوزال به منظور پیش بینی پیامدهای احتمالی خود از فرایندهای منطقی مطرح در روش تحقیق استفاده می کند. در واقع می  توان گفت فرضیه حدسی است زیرکانه و علمی درباره نتایج تحقیق و در حقیقت گام اول برای تحقیق است.
در اینجا برای مطالعه بیشتر فرضیه های این پروپوزال نمونه را آورده ایم:
موضوع پروپوزال روانشناسی :

«بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و آموزش مدیریت استرس(مبتنی بر ذهن آگاهی) بر سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان متوسطه دوره اول منطقه 5 تهران»
« فرضیه های پروپوزال روانشناسی:
1.    آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی بر سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان موثر است.
2.    آموزش مدیریت استرس(مبتنی بر ذهن آگاهی) بر سبک های شناختی، سرزندگی تحصیلی و جهت گیری هدف در دانش آموزان موثر است.
3.    بین میزان اثربخشی آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و آموزش مدیریت استرس(مبتنی بر ذهن آگاهی) بر سبک های شناختی در دانش آموزان تفاوت وجود دارد.
4.    بین میزان اثربخشی آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و آموزش مدیریت استرس(مبتنی بر ذهن آگاهی) بر سر زندگی تحصیلی در دانش آموزان تفاوت وجود دارد.
5.    بین میزان اثربخشی آموزش مداخلات چند بعدی انگیزشی-شناختی و آموزش مدیریت استرس(مبتنی بر ذهن آگاهی) بر جهت گیری هدف در دانش آموزان تفاوت وجود دارد.
».


برای دانلود فایل کامل این پروپوزال و آموزش نحوه نوشتن بیان مسئله روی این نوشته کلیک کنید.