مشاوره نوشتن پروپوزال رشته روانشناسی تربیتی

 برای نوشتن پروپوزال رشته روانشناسی تربیتی می توانید رمینه های مختلف آموزشی را به عنوان ایده پژوهشی انتخاب کنید.

ایده هایی که دانش آموزان برای درک فعالانه تجربیات دارند، همراه با فهم موقعیت های خاص و تمرینات اجتماعی که تجربیات طی آن به دست می آید، برای ادراک آموزش بسیار مهم است. با این حال، همان گونه که روانشناس روسی، لیو ویگوتسکی عنوان کرد، زبان نیز در تحلیل فرایند مهم می باشد. بدین معنی که روابط میان خود دانش آموزان و نیز بین دانش آموزان و بزرگسالان درگیر در محیط آموزشی هم دارای اهمیت است. ویگوتسکی نتیجه گرفت که از طریق رابطه متقابل با دیگران - خصوصا افراد تواناتر است که اساسا آموزش رخ داده و پیشرفت می کند. مسئله مرتبط دیگر، مفهوم «منطقه پیشرفت مرکزی» یا ZPD است. این مفهوم به محدوده ای از دانش و مهارتها مربوط می شود که دانش آموزان هنوز به تنهایی قادر به یادگیری آنها نیستند، اما می توانند با حمایت و با ارتباط با افراد آگاهتر و باتجربه تر مانند بزرگسالان، آنها را کسب کنند. در این منطقه، فرد باتجربه تر مرکزیت دارد. یادگیری مستلزم تمرین در زیر این منطقه است، به عنوان مثال برای تشویق پیشرفت مهارتها تا سطح خود کار آموزش هم چنین نوعی مشارکت است، یعنی به عنوان مثال داشتن شانس ابراز وجود به عنوان یک خواننده، نویسنده و مانند آن، در کنار سایر خوانندگان و نویسندگان. یادگیری غالبا به میزان زیادی تحت تأثیر احساسات قرار دارد. احساسات همراه با موفقیت می توانند بسیار لذت بخش و یا هیجان انگیز باشند. احساس شکست می تواند خیلی منقلب کننده و یا آزاردهنده باشد، خصوصا زمانی که مدام رخ می دهد. بنابراین احساسات، همانطوری که در مورد آرنولد دیدیم، در حمایت یا ممانعت از یادگیری بسیار مهم هستند